PAN.2017.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 7/ZP/2017

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 79/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i północnej w budynku Oddziału PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75", nr 7/ZP/2017,

oraz zmienionej

Zarządzeniem nr 83/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 7/ZP/2017:

- powołuje się Panią Joannę Gradowską do pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują:

1) Joanna Gradowska