PAN.2017.8.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 6/ZP/2017

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 78/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą, które zostało zmienione Zarządzeniem nr 82/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 maja 2017 r.:

"Zakup gazu ziemnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk", nr 6/ZP/2017

- powołuje się Panią Agnieszkę Wandor do pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują:

1) Agnieszka Wandor