Akty korporacyjne

Radc.2018.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 87/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Na postawie art. 60 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku 1 , wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) sprawowanie patronatu.";

2) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) sprawowanie patronatu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku sprawowania patronatu nad aplikantem wpisanym na listę aplikantów radcowskich w innej okręgowej izbie radców prawnych niż radca prawny, wypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, potwierdza dziekan rady okręgowej izby radców prawnych, która podjęła uchwałę o wyznaczeniu patrona.";

3) w § 6 w ust 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) 4 punkty za każdy pełny rok szkoleniowy sprawowania patronatu niezależnie od liczby aplikantów, nad którymi sprawowany jest patronat, a w przypadku sprawowania patronatu przez okres krótszy niż pełny rok szkoleniowy, punkty przyznawane są w wymiarze 1 punkt za każde pełne trzy miesiące sprawowania patronatu.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Niniejsza uchwała została zmieniona:

1) uchwałą Nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku,

2) uchwałą Nr 45/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku;

3) uchwałą Nr 59/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.