Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 71/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów Na postawie art. 60 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§  1.  W uchwale Nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. - Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów 1  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w sytuacjach określonych w art. 16, art. 19, art. 221 i art. 222 ustawy;";

2) uchyla się § 8;
3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wizytację przeprowadza wizytator wyznaczony przez przewodniczącego okręgowego zespołu wizytatorów lub Przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów na podstawie pisemnego upoważnienia dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.";

4) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wizytator wyznaczony przez przewodniczącego okręgowego zespołu wizytatorów lub Przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów zawiadamia kierownika podmiotu wnioskującego o wizytację o terminie wizytacji.";

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Termin zakończenia wizytacji może zostać przedłużony przez dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.";

5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawozdanie doręcza się podmiotowi wnioskującemu o przeprowadzenie wizytacji, dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych, wizytowanemu radcy prawnemu oraz Krajowemu Zespołowi Wizytatorów w przypadku wizytacji przeprowadzanej przez wizytatorów Krajowego Zespołu Wizytatorów.";

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W oparciu o wyniki wizytacji dziekan wykonuje zadania określone w art. 16, art. 19, art. 221 lub art. 222 ustawy, a także może skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.

2. Kopię sprawozdania składa się do akt osobowych wizytowanego radcy prawnego.

3. Okres przechowywania dokumentów z wizytacji w aktach radcy prawnego wynosi 3 lata, licząc od dnia doręczenia dziekanowi sprawozdania z przeprowadzonej wizytacji.";

7) uchyla się § 15;
8) w § 16 wyrazy "§ 7-15" zastępuje się wyrazami "§ 7-14".
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejsza uchwała została zmieniona:

1) uchwałą nr 27/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów;

2) uchwałą Nr 84/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.