Akt korporacyjny

PAN.2018.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 5 i 6 oraz art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie w regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, w § 4 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) senat uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, lub

4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w art. 7 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), wprowadzonymi art. 127 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), dostosowania do obowiązujących przepisów wymaga Regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii.

Zmianie podlegają przepisy § 4 ust. 2 pkt 3 i 4 brzmiące obecnie:

"

3) radę wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł naukowy profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej."

Punkty te otrzymują brzmienie:

"3) senat uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub

4) pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej."