Radc.2018.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 86/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2018 r.
zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej 1 , wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 w pkt 5 po wyrazie "wykładów" dodaje się wyraz "konwersatoryjnych";
2) w § 11 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;";

3) w § 13 w pkt 8 po wyrazie "opracowania" dodaje się wyrazy "w każdym roku szkoleniowym";
4) po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu:

"§ 13b. 1. W każdym roku szkoleniowym patron przedkłada kierownikowi szkolenia pisemną informację o przebiegu patronatu za okresy:

1) styczeń-czerwiec - do dnia 15 lipca;

2) lipiec-grudzień - niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu, nie później niż do dnia przedłożenia opinii o aplikancie, o której mowa w § 14 ust. 1.

2. W przypadku zmiany patrona w trakcie roku szkoleniowego, przed podjęciem uchwały o wyznaczeniu patrona konieczne jest uzyskanie informacji o przebiegu patronatu sporządzonej przez dotychczasowego patrona. W uzasadnionych przypadkach Rada może wyznaczyć nowego patrona bez uzyskania informacji od dotychczasowego patrona.

3. Wzór informacji o przebiegu patronatu określa Prezydium Krajowej Rady.

4. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem systemu informatycznego wykorzystywanego przez Izbę.";

5) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Kierownik szkolenia udostępnia patronowi informację z przebiegu szkolenia aplikanta, obejmującą informacje o zaliczeniu roku szkoleniowego, ocenach z poszczególnych kolokwiów i kolokwiów poprawkowych, obecności na zajęciach aplikantów, odbyciu praktyk oraz udzieleniu aplikantowi urlopu dziekańskiego lub zezwolenia na odbycie stażu zagranicznego. Przedmiotem informacji może być również przygotowanie aplikanta do zajęć, jego aktywność i zaangażowanie.

2. Wzór informacji z przebiegu szkolenia aplikanta określa Prezydium Krajowej Rady.

3. Przekazanie patronowi informacji z przebiegu szkolenia aplikanta może nastąpić za pośrednictwem systemu informatycznego wykorzystywanego przez Izbę.

4. Dziekan może przekazywać patronowi informacje, o których mowa w ust. 1, w trakcie roku szkoleniowego.";

6) w § 28:
a) w ust. 2:
pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) nie przedłożył opinii patrona lub zaświadczeń wymaganych Regulaminem;",

po pkt 1 a dodaje się pkt lb w brzmieniu:

"1b) przedłożył negatywną opinię patrona;", b) w ust. 3 wyrazy "ust. 2 pkt 1 lub la" zastępuje się wyrazami "ust. 2 pkt 1, la lub lb";

7) w załączniku "Program aplikacji":
a) w części I "Postanowienia ogólne" pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. Wykłady prowadzone są wyłącznie metodą konwersatoryjną polegającą na możliwości wymiany poglądów i dyskusji pomiędzy wykładowcą a aplikantami na temat praktycznego stosowania przepisów prawa i prawidłowego rozwiązywania problemów prawnych (wykłady konwersatoryjne). Wykłady konwersatoryjne co do zasady stanowią wprowadzenie do zajęć szkoleniowych o charakterze ćwiczeniowo- warsztatowym.

4. Zajęcia wskazane w programie aplikacji prowadzone są co do zasady metodą ćwiczeniowo-warsztatową z aktywnym uczestnictwem wszystkich aplikantów w danej grupie (ćwiczenia). Każda z Izb może, w ramach realizacji minimalnego wymiaru zajęć określonego w programie aplikacji, zwiększać wymiar zajęć w formie ćwiczeń w stosunku do wymiaru określonego w programie aplikacji. Metoda ćwiczeniowo- warsztatowa obejmuje w szczególności: rozwiązywanie kazusów; analizę orzecznictwa; symulacje; sporządzanie projektów pism procesowych, projektów umów oraz projektów aktów normatywnych. Ćwiczenia organizowane są w grupach aplikantów, których liczebność nie przekracza 35 osób. Liczebność grupy może ulec zwiększeniu, jeżeli przemawiają za tym względy organizacyjne, wielkości poszczególnych roczników aplikacji oraz o ile zapewniona zostanie możliwość prawidłowej realizacji celów kształcenia w tej formie zajęć.

5. Zajęcia aplikantów oraz zajęcia nie objęte programem aplikacji mogą być realizowane w postaci zajęć e-learningowych przygotowywanych według standardów określonych przez Krajową Radę.",

b) część II "Programy szkoleniowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Na drugim i trzecim roku aplikacji w roku szkoleniowym 2019 oraz na trzecim roku aplikacji w roku szkoleniowym 2020 aplikantów radcowskich obowiązuje program aplikacji w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

"II. Programy szkoleniowe:

PROGRAM I ROKU APLIKACJI

Zakres przedmiotowy zajęć aplikantaMinimalny wymiar zajęćForma i wymiar zajęć
I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych.

W ramach tych zajęć należy zapewnić symulację występowania przed sądami.

21 godz.maksymalna liczba

godzin zajęć w formie wykładów

konwersatoryjnych - 15 godz.

ćwiczenia - 6 godz.

II. Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury.6 godz.zajęcia w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 32 ust. 3a Ustawy
1. Ustrój i organizacja sądów powszechnych i prokuratur.

2. Czynności przewodniczącego wydziału i sędziego związane z wpływem pozwu (wniosku).

3. Czynności prokuratora związane z wpływem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

4. Funkcjonowanie sekretariatu sądów powszechnych, rodzaj ksiąg sądowych i rejestrów.

5. Funkcjonowanie sekretariatu prokuratury.

6. Informatyzacja sądów i prokuratur.

III. Komunikacja. Sztuka prezentacji i

przekonywania. Retoryka i erystyka. Etykieta wykonywania zawodu.

18 godz.ćwiczenia - 18 godz.
IV. Prawo cywilne.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania różnego rodzaju umów, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

69 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 33 godz.

ćwiczenia - 36 godz.

V. Postępowanie cywilne.69 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów
W ramach tych zajęć należy zapewnić:

1) praktyczne nauczanie sporządzania:

konwersatoryjnych - 24 godz.
a) pism procesowych w tym środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia,

b) skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania,

2) symulację rozprawy sądowej w sprawie cywilnej.

ćwiczenia - 45 godz.
VI. Prawo pracy.27 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów
W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania umów z zakresu prawa pracy,konwersatoryjnych -12 godz.
oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, aktów specyficznych źródeł prawa pracy lub pism procesowych w sprawach pracowniczych.ćwiczenia -15 godz.
VII. Prawo ubezpieczeń społecznych.18 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów
W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania wniosków i pism procesowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.konwersatoryjnych - 9 godz. ćwiczenia - 9 godz.
VIII. Rezerwa.12 godz.ćwiczenia
99 godz.wykłady konwersatoryjne i zajęcia w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 32 ust. 3a Ustawy
141 godz.ćwiczenia
RAZEM240 godz.
Kolokwia
I. Prawo cywilne

- kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej

- czas na opracowanie zadania wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

II. Postępowanie cywilne

- kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii ojej niecelowości,

- czas na opracowanie zadania wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

III. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

- kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych),

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

PRAKTYKI

Kancelarie radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach.

W ramach praktyk patroni lub opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantom udział w co najmniej sześciu rozprawach, w tym w co najmniej trzech rozprawach przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji.

Praktyczne zapoznanie się z ze sposobem funkcjonowania sądów powszechnych i prokuratury (art. 32 ust. 3a ustawy o radcach prawnych) w zakresie niezbędnym dla wykonywania zawodu radcy prawnego - porozumienie Prezesa KRRP z Ministrem Sprawiedliwości.

PROGRAM II ROKU APLIKACJI

Zakres przedmiotowy zajęć aplikantaMinimalny wymiar zajęćForma i wymiar zajęć
I. Historia świadczenia pomocy prawnej, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego.9 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 3 godz.

ćwiczenia - 6 godz.

II. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

W ramach tych zająć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania wniosków i innych pism procesowych w sprawach opiekuńczych i rodzinnych, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

21 godz.maksymalna liczba godzin zaj ęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 9 godz.

ćwiczenia -12 godz.

III. Prawo karne, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń.24 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 18 godz.

ćwiczenia - 6 godz.

IV. Postępowanie karne, postępowanie

karnoskarbowe i postępowanie w sprawach o wykroczenia.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania pism procesowych, w tym aktów oskarżenia, apelacji, i kasacji w postępowaniu karnym, o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz o wykroczenia, jak również zapewnić symulację rozprawy sądowej w postępowaniu karnym.

51 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 21 godz.

ćwiczenia - 30 godz.

V. Prawo spółek handlowych.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania projektów umów z zakresu prawa spółek handlowych, uchwał, środków prawnych z zakresu prawa spółek handlowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie walnego zgromadzenia wspólników, wraz z projektami uchwał i wyborami.

45 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych -15 godz.

ćwiczenia - 30 godz.

VI. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania projektów pism i wniosków z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

15 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 6 godz.

ćwiczenia - 9 godz.

VII. Prawo gospodarcze.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania umów w sprawach gospodarczych, aktów wewnętrznych, regulaminów, statutów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych, szczegółowo określonych w planie szkolenia. Ćwiczenia obejmują także zajęcia z elektronicznego systemu krajowego rejestru sądowego polegające na analizie uzyskanych informacji oraz techniki sporządzania wniosków.

Z minimalnego wymiaru ćwiczeń, 6 jednostek godzinowych przeznaczonych jest na przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z trzeciej części egzaminu radcowskiego.

57 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 21 godz.

ćwiczenia - 36 godz.

VIII. Negocjacje oraz reprezentacja strony w postępowaniu mediacyjnym.

1. Rola radcy prawnego przy przygotowaniu klienta do negocjacji.

2. Specyfika negocjacji wielostronnych i międzynarodowych.

3. Metody wychodzenia z impasu w negocjacjach.

4. Reprezentacja klienta w mediacji.

5. Trójkąt reprezentacji w mediacji.

6. Negocjacje jako element praktyki radcy prawnego.

7. Kryteria doboru strategii i technik negocjacyjnych.

12 godz.ćwiczenia -12 godz.
X. Rezerwa.6 godz.ćwiczenia - 6 godz.
93 godz.zajęcia w formie wykładów konwersatoryjnych
147 godz.ćwiczenia
RAZEM240 godz.
Kolokwia
I. Prawo gospodarcze

- kolokwium w formie ustnej (trzy pytania z prawa gospodarczego),

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

II. Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

- kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy, lub opinii prawnej,

- czas na opracowanie zadania wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

III. Prawo rodzinne i opiekuńcze

- kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu,

- czas na opracowanie zadania wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

IV. Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia

- kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego,

- czas na opracowanie zadania wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

PRAKTYKI

Kancelarie radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach.

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom uczestnictwo w co najmniej sześciu rozprawach.

PROGRAM III ROKU APLIKACJI

Zakres przedmiotowy zajęć aplikantaMinimalny wymiar zajęćForma i wymiar zajęć
I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego.

Z minimalnego wymiaru ćwiczeń, 6 jednostek godzinowych przeznaczonych jest na przygotowanie i praktyczne nauczanie zadań z piątej części egzaminu radcowskiego.

24 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 6 godz.

ćwiczenia - 18 godz.

II. Prawo administracyjne ustrojowe i materialne.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania projektów aktów normatywnych, w tym aktów prawa miejscowego.

27 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych -15 godz.

ćwiczenia -12 godz.

III. Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania decyzji administracyjnych oraz środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

51 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych -15 godz.

ćwiczenia - 36 godz.

IV. Prawo finansowe, prawo podatkowe i celne.48 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 24 godz.

ćwiczenia - 24 godz.

V. Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowa ochrona praw człowieka.

W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu przed sądami europejskimi i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, szczegółowo określonych w planie szkolenia.

32 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 20 godz.

ćwiczenia -12 godz.

VI. Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce (innych niż Sądy powszechne i Prokuratura).12 godz.maksymalna liczba godzin zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych - 6 godz.
W ramach tych zajęć należy zapewnić praktyczne nauczanie sporządzania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz skargi konstytucyjnej.ćwiczenia - 6 godz.
VII. Marketing usług prawniczych. Zarządzanie kancelarią lub działem prawnym. Psychologiczne aspekty pracy prawnika.18 godz.ćwiczenia - 18 godz.
X. Rezerwa.28 godz.ćwiczenia - 28 godz.
86 godz.zajęcia w formie wykładów konwersatoryjnych
154 godz.ćwiczenia
RAZEM240 godz.
Kolokwia
I. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych.

- kolokwium w formie ustnej (jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych),

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

II. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe.

- kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- czas na opracowanie zadania wynosi 180 minut,

- maksymalnie aplikant może uzyskać 30 pkt,

- oceny z kolokwium w zależności od liczby uzyskanych punktów:

1) od 0 do 19 pkt - niedostateczny,

2) od 20 do 23 pkt - dostateczny,

3) od 24 do 27 pkt - dobry,

4) od 28 do 30 pkt - bardzo dobry.

PRAKTYKI

Kancelarie radców prawnych, spółki radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, biura prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej, a w miarę możliwości także w sądach.

W ramach praktyk tego roku szkoleniowego patroni lub opiekunowie praktyk winni zapewnić aplikantom uczestnictwo w co najmniej sześciu rozprawach.

1 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 32/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu aplikacji radcowskiej;

2) uchwałą Nr 37/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu aplikacji radcowskiej;

3) uchwałą. Nr 42/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz programu aplikacji;

4) uchwałą Nr 72/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej;

5) uchwałą Nr 100/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej;

6) uchwałą Nr 121 /VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012 r. wprowadzającą program aplikacji;

7) uchwałą Nr 123/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 września 2012 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;

8) uchwałą Nr 180/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;

9) uchwałą Nr 43/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 czerwca 2014 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;

10) uchwałą Nr 69/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2014 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;

11) uchwałą Nr 106/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 grudnia 2015 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;

12) uchwałą Nr 125/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;

13) uchwałą Nr 137/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 października 2016 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej;

14) uchwałą Nr 28/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. zmieniającą Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.