Radc.2018.9.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 96/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Na podstawie § 39 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie obrad Krajowej Rady Radców Prawnych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 42/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych 1 , w § 12 uchyla się ust. 3.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony

1) uchwałą Nr 4/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych;

2) uchwałą Nr 18/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz niektórych uchwał.