Akt korporacyjny

Radc.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 47/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 9 czerwca 2017 r.
zmieniająca Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1597 i 2261), uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych 1  stanowiącym załącznik do uchwały Nr 99/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2a w ust. 2 wyrazy "od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Radców Prawnych" zastępuje się wyrazami "od dnia wyboru sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych";
2) w § 4:
a) w ust. 1:
w pkt 1 po wyrazach "do sądu i" dodaje się wyraz "niezwłocznie",
w pkt 3 wyraz "układa" zastępuje się wyrazem "ustala",
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) rozpoznaje wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764);",

b) w ust. 3 po wyrazie "wykonuje" dodaje się wyrazy "wskazany przez niego";
3) w § 5 w ust. 2 po wyrazie "rozpraw" dodaje się wyrazy "kieruje się";
4) w § 10 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wskazaniu osób, które należy wezwać lub zawiadomić o terminie posiedzenia.";

5) uchyla się § 11;
6) w § 14 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", o ile wniósł on odwołanie";
7) w § 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przed rozpoczęciem sesji sądu dyscyplinarnego przed salą rozpraw wywiesza się wokandę spraw wyznaczonych do rozpoznania.";

8) w § 29 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący składu orzekającego sprawdza dane stron i świadków i innych osób biorących udział w posiedzeniu sądu na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, czyniąc o tym stosowną wzmiankę w protokole.";

9) w § 32:
a) w ust. 1 po wyrazie "Orzeczenie" dodaje się wyrazy "lub postanowienie",
b) w ust. 2 po wyrazie "orzeczenia" dodaje się wyrazy "lub postanowienia";
10) w § 33:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uzasadnienie orzeczenia lub postanowienia sporządza sędzia sprawozdawca.";

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W razie gdy sporządzenie uzasadnienia orzeczenia lub postanowienia przez sędziego sprawozdawcę nie jest możliwe lub napotyka przeszkody, których czasu trwania nie można przewidzieć, uzasadnienie sporządza inny sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia.";

11) w § 35 w ust. 1 po wyrazie "zarządzenie" dodaje się wyrazy "przewodniczącego sądu dyscyplinarnego,";
12) w § 37 w ust. 2 po wyrazach "sekretarza sądu" dodaje się wyrazy "lub upoważnionej przez niego osoby";
13) w § 40 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Koszty udzielenia pomocy sądowej ponosi sąd wezwany.";

14) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Każde orzeczenie, które staje się wykonalne, powinno być skierowane do wykonania, nie później niż w terminie 14 dni.";

15) w § 46 w ust. 1 wyrazy "do dnia 15 lutego" zastępuje się wyrazami "do dnia 31 stycznia";
16) w § 48 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) wysyłanie orzeczeń, postanowień i zarządzeń;

8b) gromadzenie orzeczeń i postanowień w wersji elektronicznej;";

17) w § 49 po wyrazie "telefonicznie" dodać wyrazy "lub elektronicznie".
§  2.  Do postępowań wszczętych i niezakończonych w danej instancji przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 121/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych,

2) uchwałą Nr 127/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniającą Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.