Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 117/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Na podstawie § 58 ust. 7 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się co następuje:
§  1.  W Regulaminie funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 8/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych 1  § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Działalność szkoleniowa Centrum jest finansowana ze środków budżetowych Krajowej Izby Radców Prawnych oraz opłat uczestników.

2. Uczestnicy ogólnopolskich szkoleń wielodniowych, zajęć warsztatowych, konferencji i seminariów organizowanych przez Centrum mogą być zobowiązani do wnoszenia opłat na zasadach i w wysokościach określonych w rocznych planach pracy Centrum.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 21/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;

2) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Kraj owej Rady Radców Prawnych lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;

3) uchwałą Nr 74/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.