Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR. 74/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Na podstawie § 58 ust. 7 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 8/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych 1  wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"§ 5. PLAN PRACY CENTRUM.

1. Plan pracy Centrum na dany rok szkoleniowy jest uchwalany przez Krajową Radę Radców Prawnych do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Tematyka form doskonalenia zawodowego określonych w planie pracy obejmuje wybrane dziedziny prawa materialnego i procesowego, przepisy prawa wewnętrznego oraz zagadnienia obejmujące doskonalenie umiejętności miękkich, a w szczególności dotyczących komunikacji z klientem, współdziałania w zespole, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, negocjacji i retoryki.

§ 6. ZASADY FINANSOWANIA.

1. Działalność Centrum jest finansowana ze środków budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych przeznaczonych na dany rok szkoleniowy.

2. W celu zapewnienia finansowania niektórych form doskonalenia zawodowego od uczestników mogą być pobierane opłaty. Ich wysokość jest określana na każdy rok szkoleniowy w planie pracy Centrum.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony: 1) uchwałą Nr 21/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych; 2) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.