Akt korporacyjny

Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 56/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Na postawie art. 60 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139), uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącym załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 1  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2a skreśla się wyrazy ", chyba że co innego wynika z ich treści";
2) w § 12:
a) w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz liczbę jej członków",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada powołuje skład osobowy komisji, w tym przewodniczącego komisji.",

c) w ust. 4a wyraz "właściwych" zastępuje się wyrazem "właściwej",
d) w ust. 5 skreśla się wyrazy "oraz określić termin ich przedłożenia";
3) w § 14:
a) w ust. 1 w pkt 7 na końcu dodaje się wyrazy "w ramach okręgowej izby radców prawnych",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rada może w drodze uchwały przekazać prezydium rady uprawnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.";

4) w § 15:
a) w ust. 3 w zdaniu trzecim wyrazy "ust. 4 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 4, ust. 5 zdanie pierwsze i ust. 6",
b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W uzasadnionych przypadkach, szczególnie kiedy zwołanie posiedzenia rady nastąpiło w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni przed posiedzeniem rady.";

5) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. 1. Rada może powołać ośrodek mediacji.

2. Rada zatwierdza roczne plany działalności ośrodka mediacji oraz rozpatruje sprawozdania ośrodka mediacji z wykonania tych planów.

3. Rada określa statut ośrodka mediacji.

4. Rada określa Regulamin postępowania mediacyjnego, w tym taryfę opłat za czynności ośrodka mediacji.";

6) w § 29 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "zastępca" dodaje się wyraz "przewodniczącego";
7) w § 33 w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli członek zespołu odmawia podpisania protokołu z kontroli - składa zdanie odrębne.";

8) w § 39 wyraz "ustala" zastępuje się wyrazem "uchwala";
9) w § 40:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W uchwale o powołaniu komisji Krajowa Rada określa zakres i zasady działania komisji.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Krajowa Rada powołuje skład osobowy komisji, w tym przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków.",

c) uchyla się ust. 7;
10) w § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do zespołów problemowych przepisy § 40 ust. 2, ust. 3 zdanie pierwsze, ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

11) w § 42 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6c w brzmieniu:

"6a) Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;

6b) Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;

6c) Dyrektora Centrum Edukacji Prawnej;";

12) w § 43:
a) w ust. 3 w zdaniu trzecim wyrazy "ust. 4 i 6" zastępuje się wyrazami "ust. 4, ust. 5 zdanie pierwsze i ust. 6",
b) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W uzasadnionych przypadkach, szczególnie kiedy zwołanie posiedzenia Krajowej Rady nastąpiło w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w terminie krótszym niż 10 dni przed posiedzeniem Krajowej Rady.";

13) w § 49 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie "oraz" dodaje się wyraz "członków";
14) w § 55 w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dysponowania środkami objętymi rezerwą budżetową na cele statutowe Krajowej Izby Radców Prawnych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 87/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

2) uchwałą Nr 95/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

3) uchwałą Nr 142/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

4) uchwałą Nr 3/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

5) uchwałą Nr 69/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

6) uchwałą Nr 102/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

7) uchwałą Nr 172/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

8) uchwałą Nr 203/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

9) uchwałą Nr 18/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz niektórych uchwał;

10) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

11) uchwałą 64/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Prawnej oraz zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

12) uchwałą Nr 95/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

13) uchwałą Nr 132/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 czerwca 2016 r. zmieniającą Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

14) uchwałą Nr 40/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.