Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 55/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badan, Studiów i Legislacji

Na postawie art. 60 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139) oraz § 57 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącym załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów 1  w § 57:
1) po ust. 1 dodaje się ust. law brzmieniu:

"la) Ośrodek działa w oparciu o roczne plany pracy uchwalane przez Krajową Radę.";

2) w ust. 2 skreśla się wyrazy "oraz roczne plany pracy";
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Krajowa Rada powołuje Radę Programową Ośrodka. Rada Programowa Ośrodka jest powoływana na okres kadencji Krajowej Rady.";

4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W skład Rady Programowej Ośrodka wchodzi od 3 do 7 członków. Przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka jest wiceprezes Krajowej Rady. W skład Rady Programowej mogą wchodzić osoby niebędące radcami prawnymi.";

5) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pracami Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka powołany przez Krajową Radę. Na wniosek Kierownika Ośrodka Prezydium Krajowej Rady może powołać zastępcę Kierownika Ośrodka i współpracowników Kierownika Ośrodka.";

6) w ust. 7:
- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) opracowywanie i przedkładanie Krajowej Radzie projektów rocznych planów pracy Ośrodka;",

- w pkt 4 wyrazy "planów pracy, o których mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "rocznych planów pracy Ośrodka",
- w pkt 5 wyrazy "planów pracy Ośrodka, o których mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "rocznych planów pracy Ośrodka",
- w pkt 6 wyrazy "planów pracy Ośrodka, o których mowa w ust. 2" zastępuje się wyrazami "rocznych planów pracy Ośrodka";
7) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prezydium Krajowej Rady ustala zasady wynagradzania, zasady zwrotu kosztów lub wysokość diet dla członków Rady Programowej Ośrodka, zastępcy Kierownika Ośrodka oraz współpracowników Kierownika Ośrodka.".

§  2.  W Regulaminie funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji stanowiącym załącznik do uchwały Nr 10/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 2  wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 3 dodaje się § 3a i § 3b w brzmieniu

"§ 3a. 1. Projekt rocznego planu pracy Ośrodka przygotowuje Kierownik Ośrodka uwzględniając wytyczne Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Ośrodka.

2. Projekt rocznego planu pracy Ośrodka Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Programowej Ośrodka.

3. Rada Programowa przedstawia opinię o projekcie rocznego planu pracy Ośrodka. W opinii mogą być zawarte wnioski dotyczące projektu planu pracy Ośrodka.

4. Projekt rocznego planu pracy Ośrodka uwzględniający wnioski Rady Programowej Ośrodka wraz z opinią Rady Programowej Ośrodka Kierownik Ośrodka przedstawia Krajowej Radzie Radców Prawnych.

§ 3b. Rada Programowa Ośrodka obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach albo przy użyciu środków komunikowania się na odległość.";

2) w § 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na wniosek Kierownika Ośrodka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych może powołać zastępcę Kierownika Ośrodka oraz współpracowników Kierownika Ośrodka.",

b) uchyla się ust. 4;
3) uchyla się § 4a;
4) dodaje się § 4b w brzmieniu:

"§ 4b. 1. Ekspertem Ośrodka może zostać osoba posiadająca wiedzę lub doświadczenie w dziedzinie objętej przedmiotem działania Ośrodka.

2. W Ośrodku prowadzona jest lista ekspertów Ośrodka.

3. Wpisu na listę ekspertów Ośrodka dokonuje Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka lub Kierownika Ośrodka.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do skreślenia z listy ekspertów Ośrodka.";

5) w § 5:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W skład sekcji mogą wchodzić również osoby, które nie są radcami prawnymi.";

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Sekcja może mieć stałych ekspertów. Stałego eksperta powołuje Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na wniosek Przewodniczącego Sekcji. Sekcja może występować także o sporządzenie ekspertyzy lub opinii do ekspertów Ośrodka";

6) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 6.
7) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Zasady wynagradzania za przygotowane w ramach Ośrodka ekspertyzy, opinie i stanowiska prawne oraz zasady wynagradzania stałych ekspertów sekcji określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.".

§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 87/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

2) uchwałą Nr 95/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

3) uchwałą Nr 142/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

4) uchwałą Nr 3/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

5) uchwałą Nr 69/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

6) uchwałą Nr 102/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

7) uchwałą Nr 172/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

8) uchwałą Nr 203/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

9) uchwałą Nr 18/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz niektórych uchwał;

10) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

11) uchwałą 64/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Prawnej oraz zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

12) uchwałą Nr 95/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

13) uchwałą Nr 132/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 czerwca 2016 r. zmieniającą Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

14) uchwałą Nr 40/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

2 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 20/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;

2) uchwałą Nr 19/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;

3) uchwałą Nr 38/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. zmieniającą Regulamin funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.