Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 121/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

Na podstawie art. 60 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych 1  wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Regulamin określa zasady gospodarki finansowej stosowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych, zwaną dalej "Krajową Izbą", oraz okręgowe izby radców prawnych, zwane dalej "okręgowymi izbami".";

2) w § 2 w ust. 2 wyrazy "Krajowej Rady Radców Prawnych" zastępuje się wyrazami "Krajowej Izby";
3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Krajowa Izba i okręgowe izby prowadzą samodzielną gospodarkę finansową ustalając wydatki według zasady samofinansowania działalności wpływami ze składek i innych źródeł w granicach obowiązujących przepisów.";

4) w § 4 wyrazy "Krajowa Rada i rady okręgowe" zastępuje się wyrazami "Krajowa Izba i okręgowe izby";
5) § 5 i § 6 otrzymują brzmienie:

§ 5. 1. Podstawą gospodarki finansowej są roczne budżety przedstawione w postaci planu przychodów i kosztów.

2. Do przychodów zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe pozyskane w związku z prowadzoną działalnością związaną z realizacją zadań samorządu radców prawnych określonych w § 2, w tym otrzymane składki, opłaty związane z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłaty manipulacyjne, opłaty za aplikację, opłaty za świadczenia na rzecz członków samorządu, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje oraz środki pieniężne i inne aktywa finansowe pozyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Do kosztów działalności zalicza się, w szczególności, koszty związane z realizacją zadań samorządu radców prawnych określonych w § 2, koszty związane z promocją zawodu, integracją członków samorządu, koszty administracyjne, wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników oraz innych osób, koszty zakupu materiałów, energii i usług obcych.

§ 6. Określone w budżecie przychody i koszty ujmowane są (...) rachunkowych zgodnie z obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości.";

6) uchyla się § 7;
7) w § 8:
a) wyrazy "Krajowa Rada i rady okręgowe" zastępuje się wyrazami "Krajowa Izba i okręgowe izby",
b) wyraz "szczególnymi" zastępuje się wyrazem "odrębnymi";
8) § 9-12 otrzymują brzmienie:

"§ 9. Krajowa Izba gromadzi środki finansowe wyłącznie na rachunkach bankowych.

§ 10. Za gospodarkę finansową Krajowej Izby i rad okręgowych izb odpowiedzialność ponoszą Prezes i Skarbnik Krajowej Rady Radców Prawnych, zwanej dalej "Krajową Radą", oraz dziekani i skarbnicy rad okręgowych izb.

§ 11. Do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli upoważnieniu są:

1) w Krajowej Izbie - członkowie Prezydium Krajowej Rady ustanowieni pełnomocnikami na podstawie uchwały Krajowej Rady,

2) w okręgowych izbach - członkowie prezydium rady okręgowej izby ustanowieni pełnomocnikami na podstawie uchwały rady okręgowej izby - z tym, że zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu następuje, odpowiednio, na podstawie uchwały Krajowej Rady lub uchwały rady okręgowej izby.

§ 12. 1. Krajowa Izba i okręgowe izby upoważnione są do umarzania należności na podstawie uchwał, odpowiednio, Krajowej Rady lub rady okręgowej izby.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą do umarzania należności upoważnić, odpowiednio, Prezydium Krajowej Rady lub prezydium rady okręgowej izby.";

9) uchyla się § 13;
10) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Zasady (politykę) rachunkowości, w rozumieniu art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala Krajowa Rada - dla Krajowej Izby oraz rady okręgowych izb - dla okręgowych izb.";

11) uchyla się § 21;
12) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. 1. Dowody księgowe Krajowej Izby podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz akceptacji.

2. Dowód księgowy Krajowej Izby pod względem merytorycznym podlega sprawdzeniu przez osobę odpowiedzialna za działalność, której dotyczy dowód księgowy.

3. Dowód księgowy Krajowej Izby pod względem merytorycznym zatwierdza, zgodnie z nadzorowanym centrum kosztowym, Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Krajowej Rady.

4. Dowód księgowy Krajowej Izby pod względem formalno-rachunkowym podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez służby księgowe.

5. Dowód księgowy Krajowej Izby akceptuje Skarbnik Krajowej Rady lub upoważniony przez niego członek Krajowej Rady.

6. Dowody księgowe okręgowych izb podlegają sprawdzeniu w sposób określony w polityce rachunkowości.";

13) uchyla się § 23;
14) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. Dokumenty do wypłaty i dyspozycje finansowe zatwierdzają w Krajowej Izbie Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz Krajowej Rady.";

15) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

"§ 24a. Dopuszcza się akceptację dokumentów do wypłaty i dyspozycji finansowych drogą elektroniczną (e-mail) oraz zlecanie płatności do realizacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej, przy wskazaniu w tytule lub treści wiadomości e-maila daty wystawienia dokumentu księgowego, numeru dokumentu oraz kwoty.";

16) w § 25 w zdaniu pierwszym wyrazy "Krajowej Rady i rad okręgowych" zastępuje się wyrazami "Krajowej Izby i okręgowych izb";
17) § 26 i § 27 otrzymują brzmienie:

"§ 26. Sprawozdanie finansowe Krajowej Izby zatwierdza Krajowa Rada.

§ 27. Sprawozdanie finansowe okręgowej izby zatwierdza zgromadzenie delegatów okręgowej izby najpóźniej do końca 6 miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.";

18) uchyla się § 28.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawych;

2) uchwałą Nr 136/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

3) uchwałą Nr 68/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

4) uchwałą Nr 85/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

5) uchwałą Nr 33/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych;

6) uchwałą Nr 76/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r, zmieniającą Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych.