Zmiana Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych. - OpenLEX

Zmiana Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Akty korporacyjne

Radc.2017.12.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 75/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
zmieniająca Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych

Na podstawie art. 60 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:
§  1. 
W Regulaminie działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych 1 , wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 w zdaniu pierwszym po wyrazie "rodzajowym" dodaje się wyrazy "lub funkcjonalnym";
2)
w § 20:
a)
wyrazy "art. 5 ust. 1 i 5 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 1 i 2",
b)
wyrazy "Krajowa Rada Radców Prawnych" zastępuje się wyrazami "Prezydium Krajowej Rady".
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejszy Regulamin został zmieniony:

1) uchwałą Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawych;

2) uchwałą Nr 136/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

3) uchwałą Nr 68/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

4) uchwałą Nr 85/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych;

5 )uchwałą Nr 33/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych.