Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 115/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniająca Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

"§ 1b. 1. Wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i który stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach z poszczególnych przedmiotów, zwany dalej "wykazem aktów prawnych na zajęcia i kolokwia", opracowuje Zespół powołany przez Prezydium Krajowej Rady.

2. Wykaz aktów prawnych na zajęcia i kolokwia na kolejny rok szkoleniowy jest ogłaszany uchwałą Prezydium Krajowej Rady do dnia 31 grudnia.

3. W przypadku gdy w trakcie roku szkoleniowego nastąpi zmiana stanu prawnego w zakresie objętym wykazem aktów prawnych na zajęcia i kolokwia, Zespół, o którym mowa w ust. 1, dokonuje zmiany w tym wykazie z dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego. Prezydium Krajowej Rady, w drodze uchwały podjętej przed dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego, ogłasza, jakie zmiany i z jakim dniem zostają wprowadzone w wykazie aktów prawnych na zajęcia i kolokwia.";

2) w § 30:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Aplikanta obowiązuje znajomość stanu prawnego na dzień kolokwium.",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Zbiory pytań na kolokwia ustne opracowuje Zespół, o którym mowa w § 1b ust. 1, z uwzględnieniem zakresu i struktury kolokwiów określonych w programie aplikacji. Każdy ze zbiorów pytań zawiera nie mniej niż 50 pytań.",

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

"3b. Zbiory pytań na kolokwia ustne na kolejny rok szkoleniowy są ogłaszane uchwałą Prezydium Krajowej Rady do dnia 31 grudnia.

3c. W przypadku gdy w trakcie roku szkoleniowego nastąpi zmiana stanu prawnego w zakresie objętym wykazem aktów prawnych na zajęcia i kolokwia, powodująca utratę aktualności pytania zawartego w zbiorze pytań na kolokwium ustne z danego przedmiotu, Zespół, o którym mowa w § lb ust. 1, usuwa to pytanie ze zbioru z dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego. Prezydium Krajowej Rady, w drodze uchwały podjętej przed dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego, ogłasza, które pytania i z jakim dniem zostają usunięte ze zbiorów pytań na kolokwia ustne z poszczególnych przedmiotów.";

3) w załączniku "Program aplikacji" uchyla się część III.
§  2.  Zespół do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne przewidziane programem aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2019 powołany przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie § 23 ust. 3a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej w brzmieniu dotychczasowym, staje się zespołem, o którym mowa w § lb ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.