Rewid.2017.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 468/27/2017
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 czerwca 2017 r.
zmieniające postanowienie w sprawie organizacji XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1000 i poz. 1948), postanawia się, co następuje:
§  1.  W postanowieniu nr 384/23/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie organizacji XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zorganizować w dniach 16-18 października 2017 r. w Serocku k. Warszawy XVIII Doroczną Konferencję Audytingu (hotel Narvil).

2. Temat konferencji, o której mowa w ust. 1, brzmi: Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta.

3. Udział w XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu, zaliczał będzie 16 godzin samokształcenia zawodowego w 2017 roku.".

§  2.  Ustala się opłatę za udział w XVIII Dorocznej Konferencji Audytingu w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).
§  3.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.