Akt korporacyjny

PAN.2018.9.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 18/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  Załącznik do uchwały Nr 12/2018 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik do uchwały Prezydium PAN Nr 12/2018"

PLAN FINANSOWY

POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2018 (w tys. zł)

WyszczególnienieKwota
Stan środków pieniężnych na początek roku31 267
Stan należności na początek roku6 091
Stan zobowiązań na początek roku7 370
Przychody z prowadzonej działalności36 001
Pozostałe przychody22 108
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego82 683
z tego: dotacja podmiotowa

dotacje celowe na inwestycje inne dotacje celowe

78 003 3 713 967
Koszty w tym 1 :

amortyzacja

wynagrodzenia i składki od nich naliczane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań zakup towarów i usług

137 587

11 995 57 486

64

40 286

r

Środki na wydatki majątkowe

15 585
Środki przyznane innym podmiotom5 916
Stan należności na koniec roku7 116
Stan zobowiązań na koniec roku5 778
Stan środków pieniężnych na koniec roku20 685

Uzasadnienie

Zmiana planu finansowego uwzględnia skorelowanie stanów należności i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2018 r. ze stanami na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazanymi w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Akademii za rok ubiegły oraz zawiera korekty w następujących pozycjach:

1. Po stronie przychodów

1) wzrost o 1.300 tys. zł w pozycji "Przychody z prowadzonej działalności" wynikający w szczególności:

- z zaplanowanych wpływów z dzierżawy gruntów przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 sierpnia 2018 r. Zakładzie Doświadczalnym Agrobiologii w Baranowie,

- z podpisanej przez Zakład Doświadczalny w Kórniku ze Spółką JAGROL umowy kontraktacyjnej dotyczącej produkcji roślinnej,

2) wzrost o 1.500 tys. zł w pozycji "Pozostałe przychody" w następstwie:

- pozyskania przez Bibliotekę Kórnicką dodatkowych środków finansowych na prace związane z remontem elewacji zachodniej Zamku Kórnickiego, które zostały przyznane Bibliotece przez Fundację Zakłady Kórnickie w wysokości 250 tys. zł,

- planowanej sprzedaży udziałów we Wrocławskiej Drukami Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o.o., (za sumę 1.250 tys. zł),

3) zmniejszenie innych dotacji celowych o kwotę 60 tys. zł w związku z otrzymaniem niższej niż zakładano dotacji dla Biblioteki Kórnickiej z Gminy Kórnik na prace związane z remontem elewacji zachodniej Zamku Kórnickiego.

2. Po stronie kosztów - wzrost o 7.000 tys. zł z tego w pozycji:

1) "Pozostałe koszty" wzrost o 5.350 tys. zł, spowodowany w szczególności koniecznością:

- uiszczenia, ustalonej Decyzją Wójta Gminy Jabłonna, jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu zbycia nieruchomości w terminie do 5 lat od dnia, w którym wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (2.565 tys. zł),

- zarachowywania w koszty w ciągu roku obrachunkowego, a tym samym wykazania w planie finansowym wpłat (50% wartości nieruchomości) dokonywanych, zgodnie z art. l7b ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku ze zbyciem przez Akademię prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (2.250 tys. zł). 2

- dokonania wpłaty (500 tys. zł) na rzecz ARiMR z tytułu niewłaściwego prowadzenia upraw gruntów zgłoszonych w latach poprzednich do dopłat bezpośrednich (dotyczy zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2018 r. ZDA w Baranowie),

2) "Zakup towarów i usług wzrost o 1.650 tys. zł będący następstwem:

- rozdysponowania oszczędności zidentyfikowanych w dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73010 na inne rodzaje kosztów niż uprzednio planowano,

- wzrostu kosztów związanych z obsługą nieruchomości (w tym: przejętych po zlikwidowanym ZDA w Baranowie),

3. Wydatki majątkowe

Niższe o 378 tys. zł niż uprzednio zaplanowano koszty inwestycji zrealizowanych w obiektach stanowiących siedzibę Oddziału PAN w Gdańsku 3 , Oddziału PAN w Krakowie 4  oraz w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu 5 ,

4. Środki przyznane innym podmiotom

Ujęcie w planie środków w wysokości 2.882 tys. zł dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie "Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ran" realizowanym przez konsorcjum, którego członkiem jest CMPiW, ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie stanowi realizację uchwały Nr 49/2016 Prezydium PAN z dnia 16 czerwca 2016 r.

5. Wzrost zaplanowanych na koniec roku należności o 1.100 tys. zł - wynika z planowanego udzielenia zwrotnej pomocy finansowej (ze środków pozabudżetowych Akademii) dla dwóch instytutów naukowych PAN, mianowicie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN (750 tys. zł) oraz dla Instytutu Psychologii PAN (350 tys. zł). Szczegółowe ustalenia dotyczące udzielanej pomocy, w tym termin zwrotu zostaną zawarte w umowach pomiędzy Akademią i wymienionymi instytutami.

6. Zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku jest w szczególności pochodną opisanego wyżej wzrostu kosztów związanych z mieniem Akademii oraz planowanych wydatków na wkład własny dla CMPiW

7. Wzrost planowanych zobowiązań na koniec roku jest wynikiem uzyskania przez Centrum Badań Historycznych w Berlinie środków z NCN na realizację projektu naukowego, który będzie kontynuowany również w roku 2019.

1 lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
2 Tym samym sumy związane ze sprzedażą mienia zostaną uwzględnione w planie finansowym w pełnych kwotach zarówno po stronie kosztowej jak i przychodowej, natomiast zgodnie z prawem bilansowym operacje powyższe prezentowane będą w Rachunku Zysków i Strat jako wynik ze zbycia nieruchomości.
3 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej przyziemia w budynku głównym Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31 - zalecenia wynikające z rocznej kontroli okresowej stanu technicznego budynku wykonanej w 2015 r. - wraz z nadzorem"
4 "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem ochronników przepięciowych" oraz "Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zabytkowego budynku PAN Oddziału w Krakowie przy ul. Św. Jana 28"
5 "Przebudowa drugiej toalety w oficynie budynku Stacji"