Akt korporacyjny

PAN.2018.3.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 marca 2018 r.

DECYZJA Nr 8 / 2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260) postanawia się, co następuje:
1. W Decyzji Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym wprowadza się następujące zmiany:
2. Do Załącznika część IV ust. 3 wprowadza się p. 4) o następującym brzmieniu:

"zasady finansowania programu wizyt studyjnych niezwiązanych z realizacją umów i porozumień PAN o międzynarodowej współpracy naukowej przeznaczonego dla naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych realizujących krótkie pobyty studyjne w jednostkach naukowych PAN - określone w Załączniku H.".

3. W Załączniku w części IV ust. 3 dotychczasowy p. 4) zostaje przemianowany na p. 5) i otrzymuje brzmienie:

"zasady opłacania składek do międzynarodowych organizacji naukowych i zagranicznych instytucji naukowych - określone w Załączniku I.".

4. wprowadza się Załącznik H stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji.
5. Dotychczasowy Załącznik H zostaje przemianowany na Załącznik I.
6. Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
7. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  H

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU WIZYT STUDYJNYCH NIEZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMÓW I POROZUMIEŃ PAN O MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ PRZEZNACZONEGO DLA NAUKOWCÓW Z ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW NAUKOWYCH REALIZUJĄCYCH KRÓTKIE POBYTY STUDYJNE W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH PAN

1. Celem programu jest dofinansowanie krótkich pobytów (do 7 dni) uczonych z zagranicznych ośrodków naukowych w jednostkach naukowych PAN.

2. Programem objęte są wszystkie kraje bez względu na aktualnie realizowane umowy partnerskie i porozumienia.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w p.1. dotyczy uczonych realizujących badania w dowolnej dziedzinie nauki reprezentowanej w PAN i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

4. Wizyty studyjne mogą być realizowane w celu wygłoszenia wykładu, poprowadzenia seminarium, pracy nad projektem wniosku grantowego lub nad wspólną publikacją, nauczenia się techniki doświadczalnej, skorzystania z dostępu do aparatury badawczej, zasobów bibliotecznych, etc.

5. Wysokość dofinansowania wizyt studyjnych w danym roku kalendarzowym, a także podział środków finansowych na jednostki naukowe PAN określa Komisja ds. współpracy z zagranicą PAN, a zatwierdza wiceprezes PAN nadzorujący/a międzynarodową współpracę naukową PAN.

6. Dofinansowanie wizyt studyjnych obejmuje: koszty podróży międzynarodowej najtańszym1 środkiem lokomocji, diety dzienne w wysokości 90 zł/dzień, koszty zakwaterowania do 160 zł dziennie na osobę.

7. Szczegółowy termin naboru wniosków i realizacji wizyt na każdy rok ustala Biuro Współpracy z Zagranicą PAN (BWZ) w porozumieniu z wiceprezes/em ds. współpracy międzynarodowej i udostępnia na stro n iehttps://instytucia. pan.pl/index.pho/finansowanie

8. Nabór wniosków w programie ogłaszany jest na stronie internetowej (www.pan.pl) oraz korespondencją e-mail wysłaną rozdzielnikiem do jednostek naukowych PAN.

9. W wyznaczonym terminie, jednostki naukowe PAN przesyłają na adres bwz@pan.pl (wyłącznie pocztą elektroniczną) wnioski o dofinansowanie wizyt studyjnych. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych procedur. Wnioski podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującą procedurą.

10. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym BWZ przekazuje je Dziekanom Wydziałów PAN do oceny merytorycznej.

11. Wnioski są oceniane w następujących kategoriach:

A. Ocena planowanego przedsięwzięcia i efektów wizyty studyjnej - 10 pkt.

B. Ocena dorobku naukowego partnera z zagranicy - 5 pkt.

C. Ocena dorobku naukowego osoby zapraszającej - 5 pkt.

12. Do finansowania mogą być skierowane wyłącznie wnioski, które spełniają wymogi formalne i uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów.

13. Ewidencję złożonych wniosków wraz z ocenami Dziekanów Wydziałów PAN BWZ przekazuje do ostatecznej akceptacji wiceprezes/owi PAN nadzorującemu współpracę naukową PAN z zagranicą.

14. Po zakończeniu procesu oceny wniosków BWZ przekazuje wnioskującym jednostkom naukowym PAN informację dotyczącą dofinansowania wizyt studyjnych wraz z instrukcją postępowania w przypadku otrzymania dofinansowania.

15. Refundacja kosztów wizyt studyjnych nieprzekraczających przyznanej kwoty następuje na podstawie przesłanego do BWZ szczegółowego sprawozdania merytorycznego z wizyty oraz księgowego dowodu obciążeniowego. Do dokumentów, złożonych w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od wyjazdu gościa, należy dołączyć kopię dokumentacji potwierdzającej wysokość poniesionych wydatków. W przypadku wizyt, które będą kończyć się po 15 listopada danego roku kalendarzowego termin złożenia wymienionych wyżej dokumentów ustalany będzie indywidualnie z przyjmującą jednostką naukową PAN.

16. Tryb rozliczenia wydatków związanych z realizacją wizyt studyjnych określony jest w Decyzji nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym.

____________

1 W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii właściwego Dziekana oraz zgody Wiceprezes/a ds. współpracy międzynarodowej, można ubiegać się o zwiększone dofinansowanie środków.