Akty korporacyjne

PAN.2018.7.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 23/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 31 lipca 2018 roku
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia trybu wnioskowania i przyznawania dyrektorom instytutów naukowych PAN wynagrodzeń, nagród rocznych oraz świadczeń dodatkowych

Na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869 i 2201) postanawiam, co następuje:
§  1.  Taryfikator wynagrodzeń wymieniony w Załączniku Nr 1 do decyzji Nr 14/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia trybu wnioskowania i przyznawania dyrektorom instytutów naukowych PAN wynagrodzeń, nagród rocznych oraz świadczeń dodatkowych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Taryfikator wynagrodzeń dyrektorów instytutów PAN z dnia 1 sierpnia 2018 r.