Akt korporacyjny

PAN.2018.6.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 18/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 czerwca 2018 roku
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia trybu wnioskowania i przyznawania dyrektorom instytutów naukowych PAN wynagrodzeń, nagród rocznych oraz świadczeń dodatkowych

Na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, poz. 2201) postanawiam, co następuje:
§  1.  w Załączniku Nr 1 do decyzji Nr 14/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie ustalenia trybu wnioskowania i przyznawania dyrektorom instytutów naukowych PAN wynagrodzeń, nagród rocznych oraz świadczeń dodatkowych, wprowadzam następującą zmianę:

Rozdział IV ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Wzór wniosku określa Załącznik 4 - Formularz Nr 3 (świadczenie dodatkowe tj. nagroda jubileuszowa), Załącznik 5 - Formularz Nr 4 (pozostałe świadczenia dodatkowe, w tym projekty)."

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Pieczątka instytutu naukowego)

Formularz Nr 4

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

...........,............................................dnia.......................
(miejscowość)(data)
................. imię i nazwisko....................
Przewodniczący Rady Naukowej
Pan
.......................................................
Prezes
Polskiej Akademii Nauk

1. Informacja o uprawnionym do świadczenia dodatkowego:

1) imię i nazwisko.......................................... pełniona funkcja .......................................

2) wnioskowany okres** od dnia .......... do dnia ............. przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia na podstawie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.2003.14.139 ze zm.);

3) wysokość wnioskowanych świadczeń dodatkowych .............(kwota), składająca się z poszczegółowych kwot: .........................................................................

(wypełnić tylko, jeśli kwota składa się z więcej niż jednego składnika)*;

4) rodzaj świadczenia (wskazać zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia):..................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5) dodatki do wynagrodzeń przyznawane w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) (wskazać czynności wykonywane przez ww., nazwę i tytuł projektu, strony umowy, nr umowy oraz datę jej zawarcia)

.........................................................................................................................................

6) informacja o wypłacie innych kwot świadczeń dodatkowych w br. (mając na uwadze art. 11, pkt 2 ustawy kominowej) ...................................................................................

2. Załączniki do wniosku potwierdzające uprawnienie do świadczeń dodatkowych:

1) dokumenty: ............................................................;

............. podpis i pieczęć ................
Przewodniczący Rady Naukowej

* w puste pola wpisać "nie dotyczy";

** nie dłużej niż kadencja dyrektora instytutu;

INFORMACJA

Świadczeniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 ze zm., dalej: ustawa kominowa) są świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne, bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach (art. 11 ust. 1 ustawy kominowej).

Świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia przysługują na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy kominowej oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.lJ.2003.14.139 ze zm., dalej Rozporządzenie)

Zgodnie z art. 2 ustawy kominowej który brzmi:

Ustawa ma zastosowanie do:

1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych; (komentarz: do tej grupy należy dyrektor instytutu)

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności członków zarządów;

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12; (...)

Wnioskodawcę ww. świadczenia dodatkowego wskazuje § 3 ust. 1 Rozporządzenia który brzmi:

1. Świadczenia dodatkowe przyznaje:

1) osobom wymienionym w art. 2 zakres podmiotowy ustawy pkt 1 i 10 ustawy, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy - właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego; (komentarz: w przypadku instytutów naukowych - Rady Naukowej i działającego w jej imieniu Przewodniczący Rady Naukowej)

2) osobom innym niż wymienione w pkt 1 - organ lub osoba właściwe w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

2. Świadczenia dodatkowe przyznaje się osobom, o których mowa w § 1 przy zachowaniu ograniczeń co do wysokości tych świadczeń wynikających z art. 11 świadczenia dodatkowe ust. 2 ustawy kominowej.

Wysokość świadczeń dodatkowych wynika z art. 11 ust. 2 ustawy kominowej:

Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób. (komentarz: czyli dwunastokrotność: przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem odpowiednio art. 29 ustawy kominowej, który ustala w każdym kolejnym roku, przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę do maksymalnej wysokości wynagrodzenia).

Wykaz świadczeń dodatkowych wskazuje § 2 Rozporządzenia, który brzmi:

1. Osobom, o których mowa w § 1 rozporządzenia, mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

1) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,

2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej "odprawą pieniężną",

3) zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego;

4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych;

5) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego,

6) dodatki do wynagrodzeń przyznawane w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

- w wysokości do 25% wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach, (komentarz: z zastrzeżeniem, że do postanowienia regulaminu wynagradzania, zakładowego i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy nie mają zastosowania do dyrektora instytutu w zakresie, w którym określają warunki wynagrodzenia)

2. Jeżeli zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa dla osób, o których mowa w § 1, uprawnień do nagrody jubileuszowej lub odprawy pieniężnej, świadczenia te mogą być im przyznane w następującej wysokości:

1) nagroda jubileuszowa:

a) 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,

b) 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,

c) 150%, wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,

d) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 i 40 latach pracy;

2) odprawa pieniężna;

a) 15°%o wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

b) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.