Akt korporacyjny

PAN.2018.2.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

DECYZJA Nr 6 /2018
PREZESA PAN
z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie sporządzania rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych, sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk oraz okresowych raportów o sytuacji finansowej w ciągu roku budżetowego.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), zwanej dalej "ustawą", postanawiam, co następuje:
1. W Decyzji Nr 5/2016 Prezesa PAN z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie sporządzania rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych, sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk oraz okresowych raportów o sytuacji finansowej w ciągu roku budżetowego wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji,
2) określone w załączniku nr 5 formularze RS-JO, RS-PF-JO, RS-ZO-JO RS-PF- PAN oraz RS-C-PB otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 - 6 do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej

2. Instytuty naukowe PAN

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

4. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Harmonogram prac przy sporządzaniu rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych oraz przy sporządzaniu rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Akademii

Jednostka/komórka Kancelarii Akademii sporządzająca sprawozdanieFormularz sprawozdaniaOdbiorca sprawozdania1Terminy w roku następującym po roku, którego dotyczy raport/sprawozdanie
Rozliczenie wykorzystania dotacji budżetowych
RAPORTY Z ROZLICZENIA KASOWEGO DOTACJI
Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnejRF-DCI,

RF-DCWW

BFB-DFK9 stycznia
Instytuty naukoweRF-DCKBFB - DFK9 stycznia
BFB - DFK/GKARFC-PANKanclerzPrzed upływem terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej
Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnejRF-DPBFB-DFK21 stycznia
BFB-DFK/GKARFP-PANKanclerzPrzed upływem terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej
SPRAWOZDANIA RZECZOWO-FINANSOWE
Dotacja celowa na inwestycje
Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnejSRzF-DCIKoordynatorzy (odpowiednio BOM, ZT, ZG)11 stycznia
Koordynatorzy (BOM, ZT, ZG)ZSRzF-DCIBFB - DPK24 stycznia
BFB - DPK/GKAProjekt rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej na inwestycje - zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy podpisanej z MNiSWKanclerzPrzed upływem terminu złożenia raportu wynikającego z podpisanej umowy
Jednostka/komórka Kancelarii Akademii sporządzająca sprawozdanieFormularz sprawozdaniaOdbiorca sprawozdania2Terminy w roku następującym po roku, którego dotyczy raport/sprawozdanie
Dotacja celowa na kształcenie
Instytuty naukoweSM-DCKWłaściwy Wydział PAN13 stycznia
Przewodniczący Rad Kuratorów Wydziałów PANSM-DCK

(.zaopiniowane)

GPniezwłocznie
GP

GKA

Projekt rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej na kształcenie - zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy podpisanej z MNiSWKanclerzPrzed upływem terminu złożenia raportu wynikającego z podpisanej umowy
Dotacja celowa na wkład własny
Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnejRozliczenie dotacji celowej na wkład własny - na formularzu określonym umowąBFB-DPK20 stycznia
BFB - DPK/GKAProjekt rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej na wkład własny - zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy podpisanej z MNiSWKanclerzPrzed upływem terminu złożenia raportu wynikającego z podpisanej umowy
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Akademii
Jednostki organizacyjne PAN nieposiadające osobowości prawnejRS-JO

RS-PF-JO

RS-ZO-JO

RS-ZiW-JO,

BFB-DPK BFB-DPK BFB-DPK BFB - DAE5 marca 5 marca 5 marca 5 marca
Dysponenci środków w Kancelarii PANRS-C-B

RS-C-PB

BFB-DPK BFB-DPK5 marca 11 marca
BFB-DPKRS-PF-PANBFB-DFK21 marca
BFB-DFKRS-PF-PANGKA27 marca
BFB/GKAProjekt sprawozdania budżetowego części 67 PANKanclerz PANw terminie ustalonym z DBiF w MNiSW
Kanclerz PAN/Prezes PANProjekt sprawozdania budżetowego części 67 PANDBiF wMNiSW
BFB/GKAProjekt łącznego sprawozdania - obejmującego informacje wyszczególnione w załączniku nr 2 ust. 15Kanclerz PANI wersja - do 31 marca; "ostateczne" z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem posiedzenia Prezydium PAN, na którym będzie rozpatrywane roczne sprawozdanie
Kanclerz PANŁączne sprawozdaniePrezes PAN
1 GKA - Główny Księgowy Polskiej Akademii Nauk,

BFB - Biuro Finansów i Budżetu, w tym: DFK - Dział Finansowo-Księgowy, DPK - Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu,

BOM - Biuro Organizacyjno-Majątkowe, ZT - Zespół Teleinformatyki, ZG - Zespół Gospodarczy,

2 GKA - Główny Księgowy Polskiej Akademii Nauk,

BFB - Biuro Finansów i Budżetu, w tym: DFK - Dział Finansowo-Księgowy, DPK - Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu, DAE - Dział Analiz Ekonomicznych, GP - Gabinet Prezesa.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Polska Akademia NaukRS-JO

...........................................

nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 201

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK ...

grafika

Objaśnienia do różnic pomiędzy wielkościami planowanymi i faktycznie zrealizowanymi:

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Informacja o wykonaniu planowanych przychodów i kosztów za rok ... w układzie planu zadaniowego

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO AKADEMII ZA ROK 201...

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W ROKU 201... PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH NA SZCZEBLU CENTRALNYM W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI POZABUDŻETOWYMI