PAN.2017.10.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 października 2017 r.

DECYZJA Nr 54/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 października 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie regulaminu Nagrody im. Andrzeja Malewskiego

Na podstawie § 30 Statutu polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., postanawiam, co następuje:
§  1.  W Regulaminie Nagrody im. Andrzeja Malewskiego, stanowiącym załącznik do decyzji nr 50/15 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu Nagrody im. Andrzeja Malewskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Laureatami Nagrody mogą być naukowcy, którzy 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym Nagroda jest przyznawana mieli nie więcej niż 35 lat.

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać:

1) szczegółowy życiorys naukowy (z uwzględnieniem publikacji, aktywnego udziału w konferencjach i otrzymanych grantów)

2) wskazanie osiągnięcia naukowego zgłaszanego do Nagrody (zbiór od 1 do 5 publikacji stanowiący teoretycznie spójną całość)

3) uzasadnienie (do 150 słów), na czym polega wkład kandydatki/kandydata do rozwoju teorii lub metodologii nauk społecznych

4) kopię publikacji zgłaszanych w wyróżnionym przez kandydatkę/kandydata zbiorze

2. Wniosek wraz z załącznikami składany jest w formie elektronicznej.

3) w§ 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Kapituła może w danym roku proponować także Wyróżnienie, jeśli dorobek kandydatów na to zasługuje.

§  2.  Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.