PAN.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 35/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN

Na podstawie art. 22 ust. 1 i ust. 5 oraz w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, poz. 1311, poz. 1933 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i poz. 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 12 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

"b) prof. Jacek Kuźnicki, czł. koresp. PAN - Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,".

§  2.  Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.