Akty korporacyjne

PAN.2018.6.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 16/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869), w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) postanawiam, co następuje:
§  1.  otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji.
§  2.  Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.
§  2.  Traci moc Decyzja Nr 65/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 grudnia 2017 r.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji AKTYWÓW OBROTOWYCH Polskiej Akademii Nauk

L.p.ZAKRES INWENTARYZACJIMETODA

INWENTARYZACJI

TERMINY PRZEPROWADZENIA
2017 r.2018 r2019 r.2020 r.
1środki pieniężne w kasiespis z naturywg stanu na 31 grudnia
2środki pieniężne na rachunkach bankowychpotwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia
3środki pieniężne w drodzeweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
4akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci zdematerializowanej)potwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia
5akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci materialnej)spis z naturywg stanu na 31 grudnia
6produkcja w tokuspis z naturywg stanu na 31 grudnia
7należności sporne i wątpliweweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
8należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowychweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
9należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnychweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
10odpisy ktulizujące nalznościweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
11rozliczenia międzyokresowe kosztówweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
12rozliczenia międzyokresowe przychodówweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
13utworzone rezerwyweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
14pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z naturyweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
15Należności od odbiorcówpotwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji AKTYWÓW OBROTOWYCH Polskiej Akademii Nauk

L.p.Nazwa jednostki organizacyjnejZAPASYZAPASYZAPASY NIEOBJĘTE BIEŻĄCĄ EWIDENCJĄ

(ODPIS W KOSZTY W MOMENCIE

mienie znajdujące się na terenie niestrzeżonymmienie znajdujące się na terenie strzeżonymZAKUPU)
spis z naturyspis z naturyweryfikacjaspis z naturyspis z natury
2017, 2018, 2019, 2020 r.2018 r.2019 r.2020 r.2017, 2018, 2019, 2020 r.
1Kancelaria Polskiej Akademii Nauk01 października -15 stycznia01 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia01 października-31 grudniawg stanu na 31 grudnia
2Stacja Naukowa PAN w Paryżu2 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
3Stacja Naukowa PAN w Rzymie3 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
4Stacja Naukowa PAN w Wiedniu4 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
5Stacja Naukowa PAN w Moskwie5 października - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
6Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli6 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
7Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie7 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
8Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie8 października -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
9Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska9 października -15 stycznia01 kwietnia - 31 majawg stanu na 31 grudnia01 kwietnia - 31 majawg stanu na 31 grudnia
10Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka10 października -15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia
11Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi11 października -15 stycznia1 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia
12Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie12 października -15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia
13Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie13 października -15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia
14Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu14 października -15 stycznia01 lutego - 30 czerwcawg stanu na 31 grudnia01 lutego - 30 czerwcawg stanu na 31 grudnia
15Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie15 października -15 stycznia01 września - 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 września - 30 listopadawg stanu na 31 grudnia
16Polska Akademia Nauk Dom Seniora16 października -15 stycznia01 października- 31 grudniawg stanu na 31 grudnia01 października- 31 grudniawg stanu na 31 grudnia
17Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie17 października -15 stycznia01 maja - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 maja - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia
18Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie18 października -15 stycznia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia
19Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie19 października -15 stycznia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia
20Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie20 października -15 stycznia1 październik - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 październik - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia
21Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku21 października -15 stycznia1 września - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 września - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Szczegółowy harmonogram inwentaryzacji aktywów trwałych Polskiej Akademii Nauk

Lp.Nazwa jednostki organizacyjnejŚrodki trwałe grup 0Wartości niematerialne iŚrodki trwałe grup 1Środki trwałe grup 2Środki trwałe grup 3 - 9Środki trwałe grup 1 - 8 będące przedmiotemŚrodki trwałe w budowie z wyłączeniem maszyn i urządzeń

(na terenie strzeżonym)

Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w
prawneŚrodki trwałe na terenie strzeżonymużyczeniabudowie

(na terenie strzeżonym)

METODA INWENTARYZACJI
weryfikacjaweryfikacjaspis z naturyspis z naturyspis z naturypisemne potwierdzenie stanówweryfikacjaspis z natury
2017, 2018 2019, 20202017, 2018 2019, 20202018 r.2018 r.2019 r.2017, 2018 2019, 20202017, 2018 2019, 20202020
1Kancelaria Polskiej Akademii Nauk01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 października - 05 stycznia01 października -15 stycznia01 czerwca - 30 września
2Stacja Naukowa PAN w Paryżu01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
3Stacja Naukowa PAN w Rzymie01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
4Stacja Naukowa PAN w Wiedniu01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
5Stacja Naukowa PAN w Moskwie01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
6Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
7Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
8Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
9Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska01 kwietnia - 31 maja01 września-31 października01 kwietnia - 31 maja
10Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października
11Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi01 października -15 stycznia01 października -15 stycznia1 października - 31 grudnia02 stycznia - 31 grudnia 10 stycznia 20201 października - 31 grudnia
12Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października
13Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października
14Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu01 lutego - 30 czerwca01 lutego- 30 czerwca01 lutego - 30 czerwca
15Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie01 września - 30 listopada01 sierpnia - 30 listopada01 września - 30 listopada
16Polska Akademia Nauk Dom Seniora01 października- 31 grudnia01 października- 31 grudnia01 października- 31 grudnia
17Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie01 listopada -15 grudnia01 listopada -15 grudnia01 października- 31 grudnia
18Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada
19Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada
20Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie1 październik - 31 grudnia1 październik - 31 grudnia1 październik - 31 grudnia
21Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku1 września - 31 grudnia1 września - 31 grudnia1 września - 31 grudnia