PAN.2018.7.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 21/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu założeń zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), postanawia się, co następuje:
§  1.  W Decyzji nr 20/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu założeń zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk w § 1 pkt 2 dodaje się literę j), o następującym brzmieniu:

"Dr hab. Karol Palka, Akademia Młodych Uczonych PAN"

§  2.  Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.