PAN.2017.7.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

DECYZJA Nr 39/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089), postanawia się co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 6/2017 Prezesa PAN z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk wprowadza się następujące zmiany:
1) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

1) prof. Paweł Rowiński.

Członkowie:

2) prof. Tadeusz Burczyński;

3) prof. Marek Figlerowicz;

4) dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN;

5) prof. Mariusz Piskuła;

6) prof. Andrzej Rychard;

7) prof. Ewa Słaby;

8) prof. Piotr Życki.";

2) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zespół przedłoży Prezesowi PAN wypracowaną koncepcję utworzenia Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk do dnia 31 grudnia 2017 r.".

§  2.  Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.