Akty korporacyjne

PAN.2019.7.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 48/19
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 lipca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) postanawia się, co następuje:
1. W Decyzji Nr 14/19 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu, pkt 1 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Dr hab. Arkadiusz Radwan"

2. Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.