PAN.2017.6.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 33/17
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) postanawia się, co następuje:
1. W Decyzji Nr 51/14 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie, zmienionej Decyzją Nr 13/15 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 maja 2015 r., pkt 1 ppkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"Prof. Anetta Undas "

2. Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.