Akt korporacyjny

PAN.2017.6.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 32/17
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) postanawia się, co następuje:
1. W Decyzji Nr 18/15 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu, zmienionej Decyzją Nr 45/15 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 października 2015 r., pkt 1 ppkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"Dr hab. Maciej Forycki "

2. Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.