Akty korporacyjne

PAN.2019.4.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 38 /2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw oceny działalności pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), postanawia się, co następuje.
§  1.  W decyzji nr 22/2019 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny działalności pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

"Komisja kończy swoją pracę z chwilą przedstawienia opinii Prezesowi PAN, w terminie do dnia 30 czerwca 2019r".

2. Po punkcie 3 dodaje się punkt 3a o treści następującej:

"3a. Obsługę administracyjną Komisji do spraw oceny działalności pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi sprawuje Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.