PAN.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 31/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018

Zgodnie z § 4 Regulaminu powoływania oraz zakresu działalności Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii, stanowiącego załącznik do decyzji nr 16/2011 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 kwietnia 2011 r., zmienionego decyzją nr 16/2014 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 maja 2014 r. oraz decyzją nr 5/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 lutego 2017 r., postanawiam, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 19/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018, zmienionej decyzją nr 30/2018 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 31 października 2018 r., w § 1 dodaje się punkt 14 w następującym brzmieniu:

"14) prof. dr hab. Sławomira Jarosza - Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN.".

§  2.  Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.