Akty korporacyjne

PAN.2019.5.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 43/2019
PREZESA PAN
z dnia 23 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz.1475 ze zm.) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki nr 3 i 4 do Decyzji Nr 29/2019 Prezesa PAN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 33/2019 z dnia 26 marca 2019 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2019 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa § 2570Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe26 422 0000091 0001 805 00028 318 000
Biblioteka Gdańska6 140 00091 0006 231 000
Biblioteka Kórnicka4 341 000248 0004 589 000
Archiwum w Warszawie1 863 0001 863 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie696 000696 000
Muzeum Ziemi2 614 0001 557 0004 171 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt2 008 0002 008 000
Stacje zagraniczne8 760 00000008 760 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 212 9802 212 980
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli1 128 9001 128 900
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie682 700682 700
Stacja Naukowa w Paryżu1 289 0001 289 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 340 4201 340 420
Stacja Naukowa w Wiedniu2 106 0002 106 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 755 0000242 000006 997 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 358 0001 358 000
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej5 397 000242 0005 639 000
Inne jednostki organizacyjne2 539 000000900 0003 439 000
Dom Seniora1 608 0001 608 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie483 000483 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Działalności Pomocniczej448 000900 0001 348 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:42 180 00000400 000280 00042 860 000
Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 230 00017 230 000
Działalność Kancelarii PAN21 716 000400 000280 00022 396 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 234 0003 234 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN79 170 000250 000242 000491 0002 985 00083 138 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN BUDŻETU CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK - W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na

2019 rok

Zmiany wynikające z Załącznika do Uchwały Nr 40 /2019 Prezydium PAN

z dnia 20.05.2019 r.

Plan na

2019 rok po zmianach

Funkcja 10. Nauka polska83 138 00083 138 000
Zadanie 10.1.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki83 138 00083 138 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki83 138 00083 138 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk83 138 00083 138 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 230 00017 230 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 230 00017 230 000
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk50 541 00091 00050 632 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205242 000242 000
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 857 00091 00024 948 000
Rozdział 73011§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych91 00091 000
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 705 0002 705 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 716 00021 716 000
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000
Rozdział 73095§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych280 000280 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym15 367 000-91 00015 276 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych10 859 000-91 00010 768 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych4 508 0004 508 000