PAN.2018.12.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 37/2018
PREZESA PAN
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 61 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki nr 1, 3 i 4 do Decyzji Nr 4/2018 Prezesa PAN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 9/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Decyzją Nr 28/2018 z dnia 25 września 2018 r., Decyzją Nr 29/2018 z dnia 10 października 2018 r. oraz Decyzją Nr 33/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA
rozdział

paragraf

WyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (w zł)
012
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN16 735 422
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych16 735 422
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN12 914 422
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 821 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN39 200 987
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych35 350 987
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000
73095Pozostała działalność26 416 591
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych25 916 591
Działalność Kancelarii PAN20 533 591
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 134 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę975 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK82 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie

§ 2800

Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny

§ 6209

Dotacja celowa

na inwestycje

§ 6220

Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych

§ 6560

RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 923 00000001 280 00027 203 000
Biblioteka Gdańska6 042 0006 042 000
Biblioteka Kórnicka4 086 0001 280 0005 366 000
Archiwum w Warszawie1 835 0001 835 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie635 000635 000
Muzeum Ziemi2 822 0002 822 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 751 000'1 751 000
Stacje zagraniczne8 752 000000008 752 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 151 7002 151 700
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli1 037 3001 037 300
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie628 000628 000
Stacja Naukowa w Moskwie w likwidacji349 000349 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 183 0001 183 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 297 0001 297 000
Stacja Naukowa w Wiedniu2 106 0002 106 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 543 1870136 000251 000006 930187
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 407 1871 407 187
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej5 136 000136 000251 0005 523 000
Inne jednostki organizacyjne2 884 80000002 183 0005 067 800
Dom Seniora1 637 3001 637 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie567 000567 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku250 000250 000
Zakład Działalności Pomocniczej430 5002 183 0002 613 500
RAZEM rozdział 7301135 350 9870136 000251 00003 463 00039 200 987
Rozdział 73095 - dotacje dla Instytutów, z tego:1 274 000250 00000001 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 378 013250 000041 628 013
Rozdział 7301016 735 42216 735422
w tym: środki na DUN3 821 0003 821 000
Rozdział 7309524 642 591250 00024 892 591
w tym: środki na DUN975 000975 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN78 003 000250 000136 000251 000250 0003 463 00082 353 000
*/ dotacja przyznana na cały rok budżetowy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN BUDŻETU CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK - W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2018 rok zgodnie Decyzją Nr 4/2018 Prezesa PAN z dnia 26.02.2018 r. zmienioną Decyzją Nr 9/2018 z dnia 29.03.2018 r.,

Decyzją Nr 29/2018 z dnia 10.10.2018 r. oraz Decyzją Nr 33/2018 z 22.11.2018 r.

Zmiany wynikające z Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 27 /2018 Prezydium PAN z dnia 20.11.2018 r.Plan na 2018 rok po zmianach
Funkcja 10. Nauka polska82 353 000082 353 000
Zadanie 10.1.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki82 353 000082 353 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki82 353 000082 353 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk82 353 000082 353 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk16 984 631-249 20916 735 422
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych16 984 631-249 20916 735 422
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk50 457 369249 20950 706 578
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 829 36918 61824 847 987
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 0003 463 000
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000136 000
Rozdział 73011§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000251 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 278 000230 59121 508 591
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000250 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym14 911 000014 911 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych10 503 00010 503 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych4 408 0004 408 000