Akty korporacyjne

PAN.2018.9.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2018 r.

DECYZJA Nr 28/2018
PREZESA PAN
z dnia 25 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki nr 1 i 3 do Decyzji Nr 4/2018 Prezesa PAN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział

paragraf

WyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (w zł)
012
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 574 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 574 000
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 644 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 930 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN38 739 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych34 889 000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000
73095Pozostała działalność26 040 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych25 540 000
Działalność Kancelarii PAN19 952 000
§ 2570Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 134 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 180 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK82 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 976 00000001 280 00027 256 000
Biblioteka Gdańska6 000 0006 000 000
Biblioteka Kórnicka3 886 0001 280 0005 166 000
Archiwum w Warszawie1 800 0001 800 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 000610 000
Muzeum Ziemi2 822 0002 822 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt2 000 0002 000 000
Stacje zagraniczne8 858 000000008 858 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 320 0002 320 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli977 000977 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie618 000618 000
Stacja Naukowa w Moskwie357 000357 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 183 0001 183 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 297 0001 297 000
Stacja Naukowa w Wiedniu2 106 0002 106 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 472 0000136 000251 000006 859 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 0001 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej5136 000136 000251 0005 523 000
Inne jednostki organizacyjne2 441 00000002 183 0004 624 000
Dom Seniora1 556 0001 556 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie567 000567 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej318 0002 183 0002 501 000
RAZEM rozdział 7301134 889 0000136 000251 00003 463 00038 739 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:1 274 000250 00000001 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 840 000250 000042 090 000
Rozdział 7301017 574 00017 574 000
w tym: środki na DUN3 930 0003 930 000
Rozdział 7309524 266 000250 00024 516 000
w tym: środki na DUN1 180 0001 180 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN78 003 000250 000136 000251 000250 0003 463 00082 353 000