PAN.2018.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2018 r.

DECYZJA Nr 9 /2018
PREZESA PAN
z dnia 29 marca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1.  W Decyzji Nr 4/2018 Prezesa PAN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk, w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Plan budżetu zadaniowego dla części 67 Polska Akademia Nauk" zawiera załącznik nr 4".

2.  Załącznik o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIK

PLAN BUDŻETU CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK - W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałanieKWOTA

(w zł)

Funkcja 10. Nauka polska82 353 000
Zadanie

10.1.

Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki82 353 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki82 353 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk82 353 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 574 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 574 000
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk49 513 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 031 000
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 000
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000
Rozdział 73011§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 132 000
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym15 266 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych10 858 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych4 408 000

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Prezesa PAN podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademia Nauk - został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Akademii na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 roku. Wobec powyższego Prezes Polskiej Akademii Nauk pismem BFB.3122.1.2018, GP.001.1.2018.EZA z dnia 23 lutego 2018 r. przekazując Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchwałę Nr 5/2018 Prezydium PAN z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, zwrócił się z prośbą o dokonanie w obowiązującym planie w układzie zadaniowym zmian wynikających z podjętej przez Prezdium PAN w/w uchwały. W odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy piśmie DBF.WKP.7011.9.2018 z dnia 22 marca 2018 r. przekazał zatwierdzone zestawienie dotyczące przesunięć w planie budżetu zadaniowego w układzie funkcji, zadań, podzadań, celów oraz mierników na 2018 rok w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Załącznik nr 4 jest zgodny z zatwierdzonym przez dysponenta w dniu 6 marca 2018 r. planem zadaniowym dla części 67 Polska Akademia Nauk.