PAN.2017.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

DECYZJA Nr 63 /2017
PREZESA PAN
z dnia 23 listopada 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki nr 3 i 4 do Decyzji Nr 3/2017 Prezesa PAN z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 44/2017 z 21 września 2017 r. oraz Decyzją Nr 47/2017 z 6 października 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 673 94000001 000 00026 673 940
Biblioteka Gdańska6 307 1006 307 100
Biblioteka Kórnicka3 844 0001 000 0004 844 000
Archiwum w Warszawie1 965 0401 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 000610 000
Muzeum Ziemi2 855 0002 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 309 0001 309 000
Stacje zagraniczne8 783 800000008 783 800
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 402 5002 402 500
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli903 000903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie608 000608 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 134 3001 134 300
Stacja Naukowa w Rzymie1 241 0001 241 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 935 0001 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej5 962 400000005 962 400
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 0001 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 626 4004 626 400
Inne jednostki organizacyjne2 075 69800001 800 0003 875 698
Dom Seniora1 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie316 206316 206
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej205 4921 800 0002 005 492
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301133 712 0380305 00092 00002 800 00036 909 038
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 304 000250 00000002 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)1 030 0001 030 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 699 962400 000042 099 962
Rozdział 7301017 303 96217 303 962
w tym: środki na DUN3 909 0003 909 000
Rozdział 7309524 396 000400 00024 796 000
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000
*) z dniem 30 września 2017 roku zakończono likwidację Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK (w zł)

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2017 rok zgodnie z Decyzją Nr 47/2017 Prezesa PAN z dnia 06.10.2017 r.Zmiany wynikające z Załącznika Nr 1 Uchwały

Nr 36/2017 Prezydium PAN

z dnia 21.11.2017 r.

Plan na 2017 rok po zmianach
Funkcja 10. Nauka polska81 563 000081 563 000
Zadanie

10.1.

Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk81 563 000081 563 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 303 962017 303 962
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 303 96217 303 962
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk49 775 038193 20049 968 238
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 735 038193 20024 928 238
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 0002 800 000
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000305 000
Rozdział 73011§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 00092 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 193 00021 193 000
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym14 484 000-193 20014 290 800
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych8977000-193 2008 783 800
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych5 507 0005 507 000