Akt korporacyjny

PAN.2017.10.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 października 2017 r.

DECYZJA Nr 47/2017
PREZESA PAN
z dnia 6 października 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki nr 1, 3 i 4 do Decyzji Nr 3/2017 Prezesa PAN z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 44/2017 z 21 września 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 1 do Decyzji Prezesa PAN Nr 3/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r."
rozdział

paragraf

WyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 po zmianach (w zł)
012
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 303 962
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 303 962
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 394 962
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 909 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN36 909 038
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych33 712 038
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 000
73095Pozostała działalność27 350 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych26 700 000
Działalność Kancelarii PAN19 963 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 203 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 230 000
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych2 304 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik Nr 3 do Decyzji Prezesa PAN Nr 3/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r."
WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe26 053 14000001 000 00027 053 140
Biblioteka Gdańska6 307 1006 307 100
Biblioteka Kórnicka3 844 0001 000 0004 844 000
Archiwum w Warszawie1 965 0401 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie606 000606 000
Muzeum Ziemi2 855 0002 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 499 0001 499 000
Stacje zagraniczne8 977 000000008 977 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 527 0002 527 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli903 000903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie649 000649 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 141 0001 141 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 262 0001 262 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 935 0001 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej5 731 000000005 731 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 276 0001 276 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 455 0004 455 000
Inne jednostki organizacyjne1 927 89800001 800 0003 727 898
Dom Seniora1 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie258 406258 406
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej115 4921 800 0001 915 492
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301133 712 0380305 00092 00002 800 00036 909 038
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 304 000250 00000002 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)1 030 0001 030 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 699 962400 000042 099 962
Rozdział 7301017 303 96217 303 962
w tym: środki na DUN3 909 0003 909 000
Rozdział 7309524 396 000400 00024 796 000
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000

*) z dniem 30 września 2017 roku zakończono likwidację Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"Załącznik Nr 4 do Decyzji Prezesa PAN Nr 3/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r."
Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2017 rok zgodnie z Decyzją Nr 3/2017 Prezesa PAN z dnia 30.01.2017 r.Zmiany wynikające z Załączników Nr 2 i 3 do Uchwały

Nr 29 /2016 Prezydium PAN

z dnia 12.09.2017 r.

Plan na 2017 rok po zmianach
Funkcja 10. Nauka polska81 563 000081 563 000
Zadanie

10.1.

Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk81 563 000081 563 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 889 000-585 03817 303 962
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 889 000-585 03817 303 962
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk48 731 0001 044 03849 775 038
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych23 808 000927 03824 735 038
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 0002 800 000
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000305 000
Rozdział 73011§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 00092 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 076 000117 00021 193 000
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym14 943 000-459 00014 484 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych869 000108 0008 977 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych6 074 000-567 0005 507 000