Akty korporacyjne

PAN.2017.9.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2017 r.

DECYZJA Nr 44/2017
PREZESA PAN
z dnia 21 września 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust.l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz, 624 i 1089) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załącznik nr 3 do Decyzji Nr 3/2017 Prezesa PAN z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozdzielnik:
1. Jednostki organizacyjne Akademii
2. Instytuty międzynarodowe
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 3 do Decyzji Prezesa PAN Nr 3/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r."
WyszczególnienieDotacja

podmiotowa na rok 2017

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny

§ 2009

Dotacja celowa na wkład własny

§ 6209

Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 743 00000001 000 00026 743 000
Biblioteka Gdańska6 282 0006 282 000
Biblioteka Kórnicka3 744 0001 000 0004 744 000
Archiwum w Warszawie1 943 0001 943 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie593 000593 000
Muzeum Ziemi2 813 0002 813 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIAS1 499 0001 499 000
Stacje zagraniczne8 869 000000008 869 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 522 0002 522 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli903 000903 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie649 000649 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 141 0001 141 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 262 0001 262 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 832 0001 832 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej5 281 000000005 281 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 126 0001 126 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 155 0004 155 000
Inne jednostki organizacyjne1 653 00000001 800 0003 453 000
Dom Seniora1 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie32 00032 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie0
Zakład Działalności Pomocniczej67 0001 800 0001 867 000
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301132 677 0000305 00092 00002 800 00035 674 000
Rozdział 73095 - dotacje dla Instytutów, z tego:2 604 000250 00000002 854 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1 330 000;1 330 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:42 435 000400 000042 835 000
Rozdział 7301017 889 00017 889 000
w tym: środki na DUN3 930 0003 930 000
Rozdział 7309524 546 000400 00024 948 000
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000260 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000