Akty korporacyjne

PAN.2018.4.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 kwietnia 2018 r.

DECYZJA Nr 12/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2260) oraz § 30 statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., postanawiam, co następuje:
§  1.  Załącznik w sprawie Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

§  1.  Zasady ogólne
1.  Nagrodę Naukową Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, zwaną dalej "Nagrodą", przyznaje Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezesa Oddziału PAN.
2.  Oceny osiągnięć naukowców pracujących na obszarze Warmii, Mazur i Podlesia dokonuje Kapituła Nagrody.
3.  Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest za wybitne osiągnięcia (np. cykl publikacji, monografię, wdrożenie patentu itp.) w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych i medycznych z okresu trzech lat poprzedzających rok przyznania nagrody.
4.  Adresatem nagrody są pracownicy ośrodków naukowych, w tym uczelni wyższych publicznych i niepublicznych, oraz instytutów badawczych, zlokalizowanych na obszarze działalności Oddziału.
§  2.  Cel przyznawania nagrody

Ustanowienie nagrody ma na celu:

a) promowanie wybitnych prac naukowych;

b) wyróżnienie reprezentantów środowisk naukowych województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których dorobek ma istotne zastosowanie dla gospodarki i kultury;

c) upowszechnianie wiedzy o ośrodkach naukowych w regionie i promowanie osiągnięć nauki w regionie;

d) wspieranie kariery naukowej młodych osób;

e) poszerzanie świadomości jednostek administracji i gospodarki o wynikach badań naukowców zamieszkujących obszar Warmii, Mazur i Podlasia.

§  3.  Tryb zgłaszania kandydatów i kryteria oceny wniosków
1.  Prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody przysługuje:

a) członkom Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku;

b) prezydiom komisji naukowych działających przy Oddziale;

c) prezesom towarzystw naukowych działających na Warmii, Mazurach i Podlasiu;

d) dziekanom Rad Wydziałów szkół wyższych z regionu (publicznych i niepublicznych) na wniosek ich członków;

e) przewodniczącym Rad Naukowych instytutów PAN i instytutów badawczych, które mają siedziby w regionie, na wniosek ich członków.

2.  Wniosek o nagrodę musi zawierać:

a) formularz zawierający dane osobowe, życiorys, dorobek naukowy kandydata;

b) dokumentację osiągnięć kandydata (kopie publikacji, egzemplarz/kopię monografii, informacje o wdrożeniu badań, wynalazku bądź rozwiązania patentowego);

c) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

3.  Wniosek wypełniony na załączonym do regulaminu formularzu należy złożyć do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w formie elektronicznej na adres olsztyn@pan.pl bądź pisemnie na adres Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, ul. Partyzantów 87,10-402 Olsztyn.
4.  Brak wyżej wymienionych danych kandydata bądź przekroczenie terminu składania dokumentów powoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych.
§  4.  Procedury oceny kandydatów i wyłonienia laureata nagrody
1.  Wnioski złożone w terminie, spełniające wymogi formalne określone w § 3 pkt 2, podlegają rozpatrzeniu przez Kapitułę Nagrody, powołaną przez Prezesa Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w drodze zarządzenia.
2.  Kapituła Nagrody powoływana jest na okres kadencji Prezydium Oddziału.
3.  W skład osobowy Kapituły wchodzi Prezes Oddziału (z głosem stanowiącym) oraz 6 wybranych przez niego osób spośród członków Oddziału i innych reprezentantów środowiska naukowego Warmii, Mazur i Podlasia, a w kolejnych latach także wśród laureatów poprzednich edycji.
4.  Osiągnięcia kandydatów oceniane są pod kątem następujących kryteriów:

a) oryginalność tematyki badawczej i metodyki badań;

b) wartość poznawcza;

c) wkład w rozwój nauki;

d) ranga czasopisma lub wydawnictwa;

e) oddźwięk w środowisku naukowym;

f) przydatność i wpływ osiągnięcia na praktyczny rozwój gospodarczo-społeczny i kulturalny regionu.

5.  Uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o nagrodę osoby zgłaszają Kapitule nie więcej niż 2 kandydatury wraz z uzasadnieniem.
6.  Prezes Oddziału przedstawia wyłonione w powyższy sposób kandydatury pozostałym członkom Kapituły Nagrody.
7.  Po dyskusji Kapituła dokonuje wyboru laureata nagrody w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów. Kworum stanowi 60% składu osobowego Kapituły.
8.  Decyzje Kapituły są wiążące i nie przysługuje od nich odwołanie.
9.  Dopuszcza się sytuację, że nagroda nie zostanie przyznana, jeśli udokumentowane osiągnięcia kandydatów przedstawione we wnioskach złożonych w danym roku nie będą reprezentować wystarczająco wysokiego poziomu.
10.  Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku, przedstawia Prezesowi Akademii wniosek o przyznanie Nagrody wyłonionemu przez Kapitułę Nagród laureatowi.
§  5.  Nagroda
1.  W każdym roku nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:
1) nauk humanistycznych i społecznych,
2) nauk biologicznych, rolniczych i medycznych,
3) nauk ścisłych, technicznych i nauk o Ziemi.
2.  Nagroda jest przyznawana jednorazowo i tylko za indywidualne osiągnięcia.
3.  Wcześniejsze wyróżnienia kandydata za dokonanie będące przedmiotem wniosku, nie są przeszkodą w uzyskaniu nagrody.
4.  Na nagrodę składają się dyplom gratulacyjny oraz kwota pieniężna w wysokości 3 600 zł brutto pochodząca z puli środków przeznaczonych na nagrody naukowe Prezesa PAN.
5.  Wręczenia nagrody dokonuje Prezes Oddziału PAN na jesiennej sesji Zgromadzenia Członków Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku.
6.  Laureat jest zobowiązany do prezentacji nagrodzonej pracy bądź wygłoszenia referatu na uroczystości wręczenia nagrody.
7.  Informacje o laureacie przyznanej nagrody zostaną opublikowane na stronie internetowej Oddziału.
§  6.  Postanowienia końcowe
1.  Administratorem danych osobowych jest Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (ul. Partyzantów 87,10-402 Olsztyn).
2.  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przyznawaniem Nagrody, w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku do Nagrody.
3.  Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku nie zwraca nadesłanych dokumentów i załączonych do nich materiałów.
4.  Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku (ul. Partyzantów 87,10-402 Olsztyn) i na stronie internetowej Oddziału (www.olsztyn.pan.pl). Zastrzega się prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie oraz odwołania przyznania nagrody w danym roku bez podania przyczyny.
5.  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik Nr  1

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Zgłaszam wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej

Panu/Pani ................................................................................................................................

(imię i nazwisko kandydata)

urodzonemu/-nej .....................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

zatrudnionemu/-nej w .............................................................................................................

(miejsce pracy)

Uzasadnienie wniosku:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...................................................................................

(miejscowość, data)(czytelny podpis, pieczątka)

Załącznik Nr  2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA

do Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

I. Dane osobowe
imię/imiona i nazwisko
data urodzenia
tytuł/stopień
miejsce zatrudnienia
specjalizacja
adres do korespondencji
adres e-mail
nr telefonu stacjonarnego
nr telefonu komórkowego

II. Życiorys

lata

III. Dorobek naukowy

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...................................................................................

(miejscowość, data)(czytelny podpis kandydata)

Załącznik Nr  3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we Wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie oraz Formularzu Zgłoszeniowym Kandydata dla potrzeb niezbędnych do udziału procedurze przyznania Nagrody Naukowej przez Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, w tym publikacji danych (imię, nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy, afiliacja) na stronie internetowej olsztyn@pan.pl wraz z informacją o przyznanej nagrodzie w przypadku wyłonienia mnie jako laureata

........................................................................................................

(miejscowość, data)(czytelny podpis kandydata do nagrody)

Informacja

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie ul. Bydgoska 7,10-243 Olsztyn;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania procedury przyznawania Nagrody Naukowej i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016.0.666) wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku przedstawiającego moją osobę w celu publikacji w mediach przez Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie fotografii i filmów ukazujących przebieg uroczystości wręczenia Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku, bez konieczności wypłaty mi wynagrodzenia z tego tytułu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)(czytelny podpis kandydata do nagrody)

Informacja

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział PAN w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanych z wyrażeniem zgody na wykorzystanie z wizerunku

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do ww. celów