Akty korporacyjne

Lekarz.2018.2.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 25/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany częstotliwości wydawania "Medycznej Wokandy"

Na podstawie art. 5 pkt 18 i 23, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się, że począwszy od roku 2018 czasopismo "Medyczna Wokanda", którego wydawcą jest Naczelna Izba Lekarska, będzie wydawane dwa razy w roku kalendarzowym, co pół roku.
§  2.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do zgłoszenia zmiany dotyczącej częstotliwości wydawania "Medycznej Wokandy" w rejestrze dzienników i czasopism.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.