Akty korporacyjne

Lekarz.2006.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 23/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu Naczelnej Rady Lekarskiej na 2006r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się zmianę budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2006 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

grafika