Akty korporacyjne

Prok.2012.5.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/12
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 14.05.2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz; innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 robi Nr 270, poz. 1599) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzenia Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych Jednostkach organizacyjnych prokuratury wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 45 ust. 1 po pkt. 21 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

22) "Ma" - gdy w sprawie przesłuchano w- charakterze świadka małoletniego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat.

2) w § 72 ust. 5 dodaje się tiret 7 w brzmieniu:

- "Ma" - gdy w sprawie przesłuchano w charakterze świadka małoletniego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.