Akty korporacyjne

Lekarz.2006.9.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2006 r.

UCHWAŁA Nr 28/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 września 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów, zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, Nr 253, poz. 2131 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr 80/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów, zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej (tekst jednolity: obwieszczenie Nr 3/05/IV Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 marca 2005 r.), zmienionej uchwałą Nr 105/05/IV z dnia 15 kwietnia 2005 r., uchwałą Nr 111/05/IV z dnia 16 września 2005 r. oraz uchwałą Nr 25/06/V z dnia 22 czerwca 2006 r., załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 7

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, uzyskanych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, uznanych za równorzędne ze specjalnościami lekarskimi i lekarsko-dentystycznymi określonymi w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykaz aktów prawnych, na podstawie których były dotychczas uzyskiwane specjalizacje

A. Specjalności lekarskie

Specjalności lekarskie wymienione w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej PolskiejSpecjalności lekarskie uzyskiwane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, uznane za równoważne ze specjalnościami lekarskimi określonymi w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej PolskiejNumer aktu prawnego, na podstawie którego były dotychczas uzyskiwane specjalizacje lekarskie
Alergologia

Allergology

alergologia II° (podsp.)

alergologia II°

alergologia

alergologia

22, 24

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Anestezjologia i intensywna terapia

Anaesthetics

anestezjologia II°

anestezjologia i reanimacja II°

anestezjologia i intensywna terapia II°

anestezjologia i intensywna terapia

anestezjologia i intensywna terapia

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Chirurgia dziecięca

Paediatric surgery

chirurgia dziecięca II°

chirurgia dziecięca II°

chirurgia dziecięca II°

chirurgia dziecięca

chirurgia dziecięca

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Chirurgia klatki piersiowej

Thoracic surgery

chirurgia klatki piersiowej II°

chirurgia klatki piersiowej II°

chirurgia klatki piersiowej

chirurgia klatki piersiowej

22, 23, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Chirurgia naczyniowa

Vascular surgery

chirurgia naczyniowa

chirurgia naczyniowa

35, 36, 37

38, 40, 43

Chirurgia ogólna

General surgery

chirurgia II°

chirurgia ogólna II°

chirurgia ogólna II°

chirurgia ogólna

chirurgia ogólna

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Chirurgia plastyczna

Plastic surgery

chirurgia plastyczna II°

chirurgia plastyczna II°

chirurgia plastyczna

chirurgia plastyczna

22, 24

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Maxillo-facial surgery (basic medical training)

chirurgia szczękowa II°

chirurgia szczękowa II°

chirurgia szczękowo-twarzowa

chirurgia szczękowo-twarzowa

22, 23, 24

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Choroby płuc

Respiratory medicine

choroby płuc II°

choroby płuc II°

choroby płuc II°

choroby płuc

choroby płuc

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Choroby wewnętrzne

General (internal) medicine

choroby wewnętrzne II°

choroby wewnętrzne II°

choroby wewnętrzne II°

choroby wewnętrzne

choroby wewnętrzne

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Choroby zakaźne

Communicable diseases

choroby zakaźne II°

choroby zakaźne II°

choroby zakaźne II°

choroby zakaźne

choroby zakaźne

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Dermatologia i wenerologia

Dermato-venerology

dermatologia i wenerologia II°

dermatologia i wenerologia II°

dermatologia i wenerologia II°

dermatologia i wenerologia

dermatologia i wenerologia

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Diagnostyka laboratoryjna

Clinical biology

analityka lekarska II°

diagnostyka laboratoryjna II°

diagnostyka laboratoryjna II°

diagnostyka laboratoryjna

diagnostyka laboratoryjna

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Endokrynologia

Endocrinology

endokrynologia II° (podsp.)

endokrynologia II°

endokrynologia

endokrynologia

22

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Farmakologia kliniczna

Pharmacology

farmakologia kliniczna II°

farmakologia i zielarstwo II°

farmakologia kliniczna II°

farmakologia II°

farmakologia kliniczna

farmakologia kliniczna

22

25, 26

25,26

28

35, 36, 37

38, 40, 43

Gastroenterologia

Gastro-enterology

gastroenterologia II° (podsp.)

gastroenterologia II°

gastroenterologia

gastroenterologia

22

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Geriatria

Geriatrics

gerontologia II° (podsp.)

geriatria II°

geriatria

geriatria

22, 24

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Hematologia

General haematology

hematologia II° (podsp.)

hematologia II°

hematologia

hematologia

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Immunologia kliniczna

Immunology

immunologia kliniczna

immunologia kliniczna

35, 36, 37

38, 40, 43

Kardiologia

Cardiology

kardiologia II° (podsp.)

kardiologia II°

kardiologia

kardiologia

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Medycyna nuklearna

Nuclear medicine

ochrona radiologiczna II°

ochrona radiologiczna II°

ochrona radiologiczna II°

medycyna nuklearna II° (podsp.)

medycyna nuklearna II°

medycyna nuklearna

medycyna nuklearna

17

24

26

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Medycyna pracy

Occupational medicine

medycyna przemysłowa II°

medycyna przemysłowa II°

medycyna pracy II°

medycyna lotnicza II°

medycyna pracy

medycyna pracy

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

26

35, 36, 37

38, 40, 43

Medycyna ratunkowa

Accident and emergency medicine

medycyna ratunkowa

medycyna ratunkowa

35, 36, 37

38, 40, 43

Mikrobiologia lekarska

Microbiology-bacteriology

mikrobiologia II°

mikrobiologia i serologia II°

mikrobiologia II°

mikrobiologia lekarska

mikrobiologia lekarska

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Medycyna transportu

Tropical medicine

medycyna morska i tropikalna

medycyna morska i tropikalna II°

wojskowa medycyna morska II°

medycyna transportu

medycyna transportu

22

25, 26

26

35

38, 43

Nefrologia

Renal diseases

nefrologia II° (podsp.)

nefrologia II°

nefrologia

nefrologia

22

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Neurochirurgia

Neurological surgery

neurochirurgia II°

neurochirurgia II°

neurochirurgia i neurotraumatologia II°

neurochirurgia

neurochirurgia

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Neurologia

Neurology

neurologia II°

neurologia II°

neurologia II°

neurologia

neurologia

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Okulistyka

Ophthalmology

okulistyka II°

okulistyka II°

okulistyka II°

okulistyka

okulistyka

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Orthopaedics

chirurgia ortopedyczna II°

chirurgia urazowo-ortopedyczna II°

ortopedia i traumatologia II°

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

15, 17, 18, 21

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Otorynolaryngologia

Oto rhino laryngology

laryngologia II°

otolaryngologia II°

otolaryngologia II°

otorynolaryngologia

otorynolaryngologia

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Patomorfologia

Pathological anatomy

anatomia patologiczna II°

patomorfologia II°

patomorfologia II°

patomorfologia

patomorfologia

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Pediatria

Paediatrics

pediatria II°

pediatria II°

pediatria II°

pediatria

pediatria

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Położnictwo i ginekologia

Obstetrics and gynaecology

położnictwo i ginekologia II°

położnictwo i ginekologia II°

położnictwo i ginekologia II°

położnictwo i ginekologia

położnictwo i ginekologia

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Psychiatria

Psychiatry

psychiatria II°

psychiatria II°

psychiatria II°

psychiatria

psychiatria

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Psychiatria dzieci i młodzieży

Child psychiatry

psychiatria dziecięca II°

psychiatria dzieci i młodzieży II°

psychiatria dzieci i młodzieży

psychiatria dzieci i młodzieży

22, 24

25, 26

35, 36, 37

38, 40, 43

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Diagnostic radiology

radiologia II°

radiodiagnostyka II°

radiodiagnostyka II°

radiologia i diagnostyka obrazowa

radiologia i diagnostyka obrazowa

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Radioterapia onkologiczna

Radiotherapy

radioterapia II°

radioterapia II°

radioterapia onkologiczna II°

radioterapia onkologiczna

radioterapia onkologiczna

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Rehabilitacja medyczna

Physiotherapy

rehabilitacja ogólna II°

rehabilitacja medyczna II°

rehabilitacja medyczna

rehabilitacja medyczna

22, 24

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Reumatologia

Rheumatology

reumatologia II°

reumatologia II°

reumatologia

reumatologia

22

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Urologia

Urology

urologia II°

urologia II°

urologia II°

urologia

urologia II°

15, 17, 18, 21

22, 24,

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

Zdrowie publiczne

Community medicine

organizacja ochrony zdrowia

organizacja ochrony zdrowia II°

organizacja ochrony zdrowia II°

organizacja ochrony zdrowia wojsk II°

zdrowie publiczne

zdrowie publiczne

15

22

25, 26, 27

24, 26

35, 36, 37

38, 49, 43

B. Specjalności lekarsko-stomatologiczne (dentystyczne)

Specjalności lekarsko-dentystyczne

wymienione w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej

Specjalności lekarsko-stomatologiczne uzyskiwane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, uznane za równoważne ze specjalnościami lekarsko-dentystycznymi określonymi w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej PolskiejNumer aktu prawnego, na podstawie którego były dotychczas uzyskiwane specjalizacje lekarsko-stomatologiczne
Chirurgia stomatologiczna

Oral surgery

chirurgia stomatologiczna II°

chirurgia stomatologiczna

chirurgia stomatologiczna

28

35, 36, 37

38, 40, 43

Ortodoncja

Orthodontics

ortodoncja II°

ortodoncja

ortodoncja

25, 26, 27

35, 36, 37

38, 40, 43

C. Wykaz aktów prawnych, na podstawie których były dotychczas uzyskiwane specjalizacje

NrAkt prawny
01Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny (M.P. Nr A-105, poz. 1507)
02Instrukcja Nr 72/52 Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1952 r. (Nr Z.I.A./513/52) w sprawie trybu uznawania lekarzy za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny oraz zaprowadzenia ewidencji lekarzy uznanych za specjalistów (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 13, poz. 145)
02aZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 1952 r. w sprawie ustalenia programów specjalizacji lekarzy w niektórych dziedzinach medycyny (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 20, poz. 201)
03Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 27 października 1952 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy-żołnierzy w czynnej służbie wojskowej za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny (Dziennik Rozkazów MON Nr 29, poz. 154)
04Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 1953 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr A-70, poz. 852)
04aInstrukcja Nr 57/53 Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 1953 r. (Z.I.C. 04093/53) w sprawie wykonywania przepisów o specjalizacji lekarzy (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 115)
05Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 1954 r. zmieniające zarządzenie z dnia 15 lipca 1953 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr A-14, poz. 304)
06Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 1954 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 4, poz. 13)
07Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1957 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za specjalistów (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 22 oraz Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 16, poz. 100)
08Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1957 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 17, poz. 118)
09Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr 45, poz. 263,)
10Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów w dziedzinie medycyny kolejowej (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 12, poz. 54)
10aZarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 1959 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy kolejowych za specjalistów w dziedzinie medycyny kolejowej (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 3, poz. 10)
11Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za specjalistów (Dz. Urz. MSW z 1959 r. Nr 1, poz. 1)
12Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr 58, poz. 287)
13Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 1959 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 15, poz. 83)
14Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr 4, poz. 17)
15Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr 2, poz. 4, z 1965 r. Nr 19, poz. 85)
15aWyjaśnienie Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Nauki z dnia 31 sierpnia 1963 r. (NS-502-B47/63) w sprawie egzaminów na specjalistów (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 17, poz. 108)
16Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1963 r. w sprawie programów specjalizacji lekarzy (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 4, poz. 21)
17Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1964 r. w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 12, poz. 71)
18Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1964 r. w sprawie zasad i trybu uznawania za specjalistów lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 18, poz. 48)
19Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (M.P. Nr 34, poz. 176)
19aZarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 17, poz. 7)
20Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 69 MON z dnia 8 listopada 1971 r. w sprawie zasad i trybu uznawania wojskowych lekarzy dentystów i farmaceutów w dziedzinie organizacji i taktyki służby zdrowia (Dziennik Rozkazów MON Nr 23, poz. 114)
21Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1972 r. w sprawie zasad i trybu uznawania za specjalistów lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 5, poz. 17)
22Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1973 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 7, poz. 33)
23Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 10, poz. 43)
24Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1975 r. w sprawie specjalizacji lekarzy wojskowych, lekarzy dentystów wojskowych i farmaceutów wojskowych (Dziennik Rozkazów MON Nr 2, poz. 14)
25Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 3, poz. 19)
26Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1983 r. w sprawie specjalizacji lekarzy wojskowych, lekarzy dentystów wojskowych i farmaceutów wojskowych oraz pozostałej kadry i pracowników wojskowej służby zdrowia (Dziennik Rozkazów MON Nr 1, poz. 79)
27Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1985 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia resortu spraw wewnętrznych (Dz. Urz. MSW Nr 6, poz. 17)
28Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 7, poz. 26)
29Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 8, poz. 50)
30Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. Min. Zdr. i O.S. Nr 2, poz. 3)
31Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 9, poz. 19)
32Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 11, poz. 23)
33Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 8, poz. 21)
34Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz. Urz. MZiOS Nr 2, poz. 4)
35Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302 i Nr 61, poz. 676 oraz z 2000 r. Nr 6 poz. 84)
36Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 31, poz. 389)
37Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 51, poz. 611)
38Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905)
39Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 148, poz. 1661)
40Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 85, poz. 784)
41Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 205, poz. 1992)
42Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 224, poz. 2284)
43Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779)