Zm.: uchwała w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2010.5.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2010 r.

UCHWAŁA Nr 24/10/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale Nr 15/02/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych, wprowadza się następującą zmianę: - w § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po uzyskaniu zgody Prezesa, Sekretarza lub Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej, delegowanemu przysługuje na jego wniosek zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, w wysokości określonej przez przepisy dotyczące należności pracowników z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju."

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia