Akty korporacyjne

Lekarz.2006.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 21/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr 69/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Miesięczna składka obowiązująca członka okręgowej izby lekarskiej, z zastrzeżeniem § 2, wynosi:

1) 30 zł - dla:

a) lekarza, lekarza dentysty,

b) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który:

– wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i

– nie ukończył 65 lat - w przypadku mężczyzny albo 60 lat - w przypadku kobiety,

2) 10 zł - dla:

a) lekarza stażysty, lekarza dentysty stażysty,

b) lekarza rencisty, lekarza dentysty rencisty,

c) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który:

– wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i

– ukończył 65 lat - w przypadku mężczyzny albo 60 lat - w przypadku kobiety.";

2) wyrazy "lekarz stomatolog" użyte w różnym przypadku zastępuje się wyrazami "lekarz dentysta" użyte w odpowiednim przypadku.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.