Akty korporacyjne

Rewid.2012.8.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1276/18/2012
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2011 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr 3998/57/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2011 r., § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się opłatę roczną z tytułu nadzoru w wysokości 1,25% rocznych przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, jednak nie mniej niż 644,99 zł. (słownie: sześćset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.