Akty korporacyjne

Radc.2012.2.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lutego 2012 r.

UCHWAŁA Nr 96/VIII/2012
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 10 lutego 2012 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Radca Prawny"

Na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2010 r. Nr 10, poz. 65, z 2009 r. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830), uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr 14/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Radca Prawny" w § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8/ radca prawny Zenon Klatka (OIRP Katowice),

9/ radca prawny Wojciech Bujko (OIRP Zielona Góra).".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.