Zm.: uchwała w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów. - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów.

Akty korporacyjne

PAN.2011.11.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 listopada 2011 r.

UCHWALA Nr 54/2011
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.
W uchwale Nr 18 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów, ust. 2 pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) prof. Vladimir Sergeyevich Soldatov (The Institute of Physical Organic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, Białoruś),".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na śmierć prof. Milana Mareša, zagranicznego członka Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN zaistniała konieczność dokonania zmiany w składzie Rady.

Na zebraniu w dniu 10 listopada 2011 r. członkowie Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN podjęli uchwałę w sprawie rekomendowania Prezydium Akademii kandydatury prof. Vladimira Sergeyevicha Soldatova (The Institute of Physical Organic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus) do powołania w skład Rady.

Vladimir Sergeyevich Soldatov to wybitny białoruski uczony, specjalizujący się w inżynierii środowiska, członek Białoruskiej Akademii Nauk, jej były wiceprezes.

W marcu 2011 r., w drodze uchwały, Prezydium PAN zaakceptowało kandydatury uczonych na członków rad kuratorów rekomendowane przez rady kuratorów. Odnosi się to do kandydatur wybitnych uczonych reprezentujących zagraniczne środowisko naukowe i wybitnych uczonych polskich niebędących członkami Akademii. Jednocześnie Prezydium PAN wnioskowało do Prezesa Akademii o ich powołanie.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały, zmieniającej uchwałą nr 18 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów - w zakresie wprowadzenia nowej osoby w miejsce prof. Milana Mareša.