Akty korporacyjne

Lekarz.2006.11.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2006 r.

UCHWAŁA Nr 33/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 listopada 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy

Na podstawie art. 8 ust. 2 w zw. z art. 10 i 11 pkt 4 i 5 z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005r. Nr 226, poz. 1943 i Nr. 175, poz. 1461) i art. 35 ust. 1 i art. 12 i 13 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990r. Nr 20, poz. 120, z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 152, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 126, poz. 1383, z 2002r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 885 oraz w związku z art. 56 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 267) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004r. Nr 25, poz. 912 i Nr 33, poz. 285) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 września 1997r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (tekst jednolity: obwieszczenie Nr 2/04/IV Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 lipca 2004r.), zmienionej uchwałami Nr 92/04/IV z dnia 17 września 2004r., Nr 114/05/IV z dnia 16 września 2005r. i Nr 119/05/IV z dnia 16 grudnia 2005r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) wizę z prawem wielokrotnego wjazdu,

b) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,";

2) w "Regulaminie szczegółowego postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy oraz prowadzenia rejestru lekarzy", stanowiącym załącznik do uchwały:
a) w § 21 w ust. 2 skreśla się pkt 2,
b) w § 22 w ust. 2 skreśla się pkt 4,
c) w załączniku Nr 1 do regulaminu w części B skreśla się pkt 11 i 12,
d) w załączniku Nr 4 do regulaminu:
we wzorze 5 w preambule uchwały skreśla się wyrazy "*zezwolenie/*przyrzeczenie zezwolenia Wojewody... Nr ...wydane w dniu...na zatrudnienie",
we wzorze 6 w preambule uchwały skreśla się wyrazy "*przedłużenie *zezwolenie/*przyrzeczenie zezwolenia Wojewody Nr... wydane w dniu ... na zatrudnienie",
e) w załączniku Nr 10b do regulaminu w części "Załączone dokumenty" skreśla się wyrazy "Zezwolenie (przyrzeczenie) wojewody na zatrudnienie",
f) w załączniku Nr 20 do regulaminu:
w części B skreśla się pkt 8 i 9,
części C skreśla się pkt 7.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.