Akty korporacyjne

Lekarz.2008.6.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 11
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego, stypendiów oraz udzielania innej pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchyla się, co następuje:
§  1. W Regulaminie przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego, stypendiów oraz udzielania innej pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 89/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego, stypendiów oraz udzielania innej pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zwrot kosztów fachowej literatury i innych pomocy w wysokości 20% przyznanego stypendium, po przekazaniu rachunków".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.